วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

:: จังหวัดระนอง ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::

" คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง "

ระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือมหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร ระนองเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียง มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร่ มีคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ จังหวัดระนองมีรูปร่างเรียวยาวและแคบ โดยมีส่วนที่ยาวที่สุด ยาวประมาณ 169 กิโลเมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 44 กิโลเมตร สำหรับส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัด อยู่ในท้องที่อำเภอกระบุรี มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร เท่านั้น

อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และประเทศสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมือง อำเภอสวี และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะสอง เขตทวายประเทศสหภาพพม่าและมหาสมุทรอินเดีย

จังหวัดระนองแบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และกิ่งอำเภอสุขสำราญ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอกระบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอละอุ่น 43 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอกะเปอร์ 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอสุขสำราญ 85 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 077)
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 5
281-828, 288-818-9

ศาลากลางจังหวัด
811-132

ตรวจคนเข้าเมืองระนอง
821-216

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
811-123

สถานีตำรวจระนอง
821-681, 811-173, 811-273

ตำรวจทางหลวง จ.ชุมพร
501-003

ตำรวจทางหลวง
823-251

เทศบาลเมือง
811-422

สถานีขนส่งจังหวัดระนอง
811-548

ไปรษณีย์โทรเลข
811-185 , 812-240

ประมงจังหวัด
811-590

แขวงการทางระนอง
811-072

รพ.ระนอง
811-474 , 811-575

รพ.กะเปอร์
812-370

รพ.กระบุรี
823-031

0 ความคิดเห็น: