วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดตราด

:: จังหวัดตราด ::

" เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา "

จังหวัดตราด :: ข้อมูลทั่วไป

ตราด เป็นจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สันนิษฐานกันว่า ”ตราด” เพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาดและรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้นก็มีต้น “กราด” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ”

ใน ร.ศ. 112 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ยอมยกดินแดนจังหวัดตราดและเกาะช้างทั้งหมดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ได้ยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตรให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราด เกาะต่างๆ ตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทยฝ่ายฝรั่งเศสมีมองซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็น หัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กระทำพิธีส่งและรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 ชาวจังหวัดตราดได้ถือเอาวันที่ 23 ของทุกปีเป็นวัน “ตราดรำลึก”

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน เรือรบฝรั่งเศสล่วงล้ำน่านน้ำด้านจังหวัดตราด กองเรือรบราชนาวีไทยได้เข้าขัดขวางเกิดการยิงต่อสู้กัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” โดยฝ่ายไทยสามารถขับไล่ข้าศึกให้ล่าถอยไปได้แต่ต้องสูญเสียเรือรบหลวงไป 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจำนวนหนึ่ง ในวันที่ 17 มกราคมของทุกปี กองทัพเรือจึงถือเป็นวันทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น


ประวัติความเป็นมา
เมืองตราดสันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้มีขึ้นอยู่รอบเมืองตราด ซึ่งในสมัยนั้นมีต้นกราดอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พอถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองตราดมีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” จังหวัดตราด หรือเมืองทุ่งใหญ่ปรากฏชื่อในทำเนียบหัวเมืองสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2178) ว่าเป็นหัวเมืองชายทะเล สังกัดฝ่ายการต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการคลัง ตราดเป็นหนึ่งในเมืองท่าชายทะเล ที่มีชัยภูมิเหมาะกับการแวะจอดเรือ เพื่อขนถ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เติมเสบียงอาหาร น้ำจืดบริเวณอ่าวเมืองตราด จึงเป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขาย

ตราด นับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายอยุธยา สินค้าที่ส่งออกขายยังแดนไกล โดยเฉพาะของป่า เช่น เขากวาง หนังสัตว์ ไม้หอม และเครื่องเทศต่าง ๆ ล้วนมาจากเขตป่าเขาชายฝั่งทะเลตะวันออก แถบระยอง จันทบุรี ตราด โดยลำเลียงสินค้าผ่านมาตามแม่น้ำเขาสมิง ออกสู่ปากอ่าวตราด

เมื่อครั้งสงครามกู้เอกราชสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเลือกตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชน ทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารก่อนเคลื่อนกองทัพเรือออกจากจันทบุรี

ในสมัยรัชการที่ 1 เมืองตราดยังเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันท์ซึ่งต่อมาหันไปสวามิภักดิ์กับญวน ไทยกับญวนผิดใจกันจนต้องทำสงครามกันในปี พ.ศ. 2371 ตราดเป็นแหล่งกำลังพล และเสบียงอาหารมีการตั้งป้อมค่ายอยู่ที่บ้านแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด

สมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพเรือเข้ายึดจันทบุรี ปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยในปี พ.ศ. 2447 โดยแลกกับเมืองตราดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ต่อมารัฐบาลไทยเห็นว่าตราดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และพลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนไทย ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝรั่งเศสจึงยินยอมทำสัญญายกเมืองตราดกับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง (เมื่อหันหน้าไปทางปากแม่น้ำ) คืนให้กับไทยโดยแลกเปลี่ยนกับพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพ ตำแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทย ฝ่ายฝรั่งเศสมีเมอซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศสได้กระทำพิธีส่ง และรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไปเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450

ในช่วงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. 2483-2484) ฝรั่งเศสพยายามเข้ายึดเมืองตราดอีกเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 กองทัพเรือไทยได้เข้าต่อสู้ขัดขวางกองทัพเรือฝรั่งเศสที่ล่วงล้ำน่านน้ำไทยอย่างกล้าหาญ รักษาเมืองยุทธศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ได้

ปี พ.ศ. 2521 เกิดสงครามสู้รบในกัมพูชา ชาวเขมรนับแสนหนีตายทะลักเข้ามาในเขตไทยทางเทือกเขาบรรทัด เขตพรมแดนด้านตะวันออก เส้นทางหลวงหมายเลข 318 จากตัวเมืองตราดเลียบขนานเทือกเขาบรรทัด และชายฝั่งทะเลสู่อำเภอคลองใหญ่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายสำคัญ เมื่อสงครามสงบลงในปี พ.ศ. 2529 เส้นทางสายนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นเส้นทางการค้าระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณตลาดหาดเล็ก สุดเขตชายแดนไทย และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางต่อไปยังเกาะกง

การขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 ก่อกระแสการตื่นพลอย ผู้คนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามาแสวงโชคที่นี่ความเจริญทุกด้านมุ่งสู่บ่อไร่จนกลายเป็นเมืองใหญ่คู่กับตัวเมืองตราด พื้นที่ที่เคยเป็นป่าทึบกลายเป็นหลุมบ่อ เมื่อทรัพย์สินในดินเริ่มหมดไป ในปี พ.ศ. 2534 บ่อไร่กลายเป็นเมืองร้าง เหลือไว้เพียงอาคารร้านค้าซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจังหวัดตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,819 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ กิ่งอำเภอเกาะกูด และกิ่งอำเภอเกาะช้าง

จังหวัดตราดแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ กิ่งอำเภอเกาะช้าง และกิ่งอำเภอเกาะกูด

สภาพภูมิอากาศ
จากการที่หมู่เกาะช้างเป็นเกาะซึ่งมีทะเลล้อมรอบทำให้อุณหภูมิบริเวณเกาะช้างเหมาะแก่การพักผ่อน คือ ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป สำหรับอิทธิพลจากมรสุมนั้น เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางด้วยเรือบริเวณเกาะช้างคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะเป็นคลื่นลมแรง ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือได้ หลังเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด ฉะนั้นการเดินทางไปเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่างๆ ค่อนข้างจะสะดวก พื้นที่บางส่วนของจังหวัดเป็นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทยโดยส่วนมาก ทำให้ตราดมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเลอยู่มากโดยมีเกาะถึง 52 เกาะ

สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขาโอบล้อม จึงทำให้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตัวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค ของทุกปี ทำให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000 มม.ต่อปี

อาณาเขต
ตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ จดจังหวัดจันทบุรี และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ จดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จดราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็น เส้นกั้นเขตแดนตั้งแต่ตอนกลางของจังหวัดลง มาตลอดด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก จดจังหวัดจันทบุรีที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 039)
สำนักงานจังหวัดตราด
039-511-282

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
039-511-998

สถานีเดินรถ บขส.
039-532-127

สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
039-511-986

ไปรษณีย์เมืองตราด
039-511-175

สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง
039-511-239

สถานีตำรวจภูธร อำเภอคลองใหญ่
039-581-115

สถานีตำรวจภูธร อำเภอแหลมงอบ
039-597-033

สถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอเกาะช้าง
039-586-191, 039-586-250

โรงพยาบาลตราด
039-511-040-1, 520-216

โรงพยาบาลแหลมงอบ
039-597-040, 597-047

โรงพยาบาลบ่อไร่
039-591-040

โรงพยาบาลคลองใหญ่
039-581-044 , 039-581-116

โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-ตราด
039-532-735

โรงพยาบาลกิ่งอำเภอเกาะช้าง
039-586-130

ตำรวจท่องเที่ยวแหลมงอบ
039-597-255, 039-597-259-60

ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต5
039-597-255, 597-259-60

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ
039-597-261

ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่
039-588-108

จุดตรวจด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก
039-588-084

สถานีตรวจอากาศ อำเภอคลองใหญ่
039-581-276


จังหวัดตราด :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ ออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงวัดบุปผาราม วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2195 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยาตอนปลาย สิ่งที่น่าสนใจของวัด คือ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ ตลอดจนโบราณสถาน อาทิ หอสวดมนต์ วิหาร หอระฆัง และกุฏิเล็กทรงไทย

วัดโยธานิมิตร หรือวัดโบสถ์
ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 4 ตรงสามแยกที่ใกล้กับศาลหลักเมือง วัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงมารวบรวมรี้พลที่วัดนี้ภายหลังที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมภายในอุโบสถหลังเก่า

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ตั้งอยู่บนถนนหลักเมืองใกล้วัดโยธานิมิตร มีความแปลกจากศาลหลักเมืองอื่นๆ คือ ตัวอาคารก่อสร้างในลักษณะเก๋งจีนสันนิษฐานว่า พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้สร้างไว้ เมื่อครั้งมารวบรวมรี้พลกอบกู้เอกราชที่ตราด มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อฝรั่งเศสยึดเมืองตราดนั้น สังเกตเห็นชาวเมืองตราดพากันไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่เป็นประจำ เลยจะถอนเสาหลักเมืองทิ้ง โดยให้คนไปขุด แต่ถอนเสาหลักเมืองไม่ขึ้น ครั้นเอาช้างมาดึงเสาหลักเมืองก็ไม่ล้มเพียงแต่เอนไปเล็กน้อยซึ่งต่อมาชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดี และศาลหลักเมืองนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดตราดเป็นอย่างมาก

เรสิดังต์กัมปอด
ตั้งอยู่บนถนนหลักเมืองในเขตเทศบาลเมืองตราด เป็นจวนผู้ว่าราชการสมัยฝรั่งเศสยึดครองจังหวัดตราด เป็นอาคารสูง 3 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม เคยใช้เป็นสถานที่ราชการ ปัจจุบันสภาพอาคารค่อนข้างทรุดโทรม

แหลมศอก
จากถนนสายตราด แหลมงอบ ไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีถนนเลี้ยวซ้ายไปบริเวณแหลมศอก ระยะทาง 24 กิโลเมตร แหลมศอกมีหาดทรายที่น่าสนใจ และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหินและหมู่บ้านอ่าวช่อ นอกจากนี้บริเวณแหลมศอกยังเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งชาวตราดเคารพสักการะโดยทั่วไป

หาดลานทราย
แยกขวาตามเส้นทางไปคลองใหญ่ หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลแหลมกลัด เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณหาดมีที่พักไว้บริเวณหาดมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน

วัดสะพานหิน
ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 318) ตามเส้นทางไปคลองใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายมือจากถนนเข้าสู่วัด วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่ และอยู่ห่างวัดประมาณ 1 กิโลเมตร มีสันหินเชื่อมสองฝั่งคลองใช้เป็นทางคมนาคม

ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่ กิโลเมตรที่ 48 ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อ พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาล้าน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายในศาลาราชการุณย์ จะประกอบไปด้วยรูปปั้นจำลองขนาดเท่าของจริงเขมรอพยพในรูปแบบต่างๆ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนด้านหลังจะเป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบสงบ และมีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน โทร. (039) 521-621

จังหวัดตราด :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอบ่อไร่

น้ำตกเขาสลัดได
ตามถนนสายจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) ประมาณกิโลเมตรที่ 25 มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเขาสลัดได ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ น้ำตก มีป่าเขาและธรรมชาติสวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ตลาดพลอย
เป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออก ก่อนส่งไปเจียระไนที่จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 65 กิโลเมตร ตลาดพลอยที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ 1 กิโลเมตร ตลาดพลอยที่บ้านหนองบอน ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ และบริเวณคลองยอ มีการซื้อขายพลอยระหว่าง 07.00-10.00 น. และ 13.00-15.00 น. ทุกวัน

:: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::
หมู่เกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอเกาะช้างและกิ่งอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เกาะหลายแห่งมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมู่เกาะรัง

ในปี พ.ศ. 2510 จังหวัดตราดได้ให้ นายสมศักดิ์ เผื่อนด้วง ไปทำการสำรวจบริเวณน้ำตกธารมะยม และได้ส่งรายงานการสำรวจเบื้องต้นของน้ำตกธารมะยม ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้กรมป่าไม้พิจารณาจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ซึ่งในปี 2516 กรมป่าไม้ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้ง " วนอุทยานน้ำตกธารมะยม " และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือให้จังหวัดตราดรับงานจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกธารมะยมไปดำเนินการในปี 2517 ซึ่งในปี 2518 จังหวัดตราดได้ให้ นายทนง โหตรภวานนท์ พนักงานป่าไม้ตรี ไปดำเนินการจัดตั้งวนอุทยานน้ำตกธารมะยม

ต่อมาคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2524 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2524 ให้ดำเนินการจัดบริเวณเกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอีกแห่งหนึ่ง กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งให้นายเรืองศิลป์ ประกรศรี นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจหาข้อมูลรายละเอียด ทั้งดำเนินการปรับปรุงวนอุทยานน้ำตกธารมะยม เพื่อยกฐานะเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป จากรายงานข้อมูลการสำรวจตามหนังสือวนอุทยานน้ำตกธารมะยมพบว่า เกาะช้างและเกาะบริวารสภาพทั่วไปมีทิวทัศน์สวยงาม มีน้ำตก และสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ ตลอดจนในอดีตน่านน้ำบริเวณทิศตะวันออกของเกาะช้างได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในสมัยอินโดจีน กล่าวคือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรีได้ทำการยุทธนาวีกับเรือรบฝรั่งเศสจำนวน 7 ลำ อย่างห้าวหาญ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 วีรกรรมครั้งนี้ได้รับการจารึก ไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือ

เพื่ออนุรักษ์น่านน้ำประวัติศาสตร์และสภาพธรรมชาติของหมู่เกาะในทะเล กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 เห็นควรจัดตั้งหมู่เกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะช้างและเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะหมาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ครอบคลุมพื้นที่ 406,250 ไร่ หรือ 650 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ เป็นอุทยายแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เเล่ม 99 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2525 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 45 ของประเทศไทย

:: ลักษณะภูมิประเทศ ::
ในจำนวนกว่า 40 เกาะ ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ ที่สุดห่างจากแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ทอดยาวจากเหนือลงมาทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 14 กิโลเมตร เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย แต่พื้นที่อุทยานแห่งชาติไม่ได้ครอบคลุมเกาะช้างทั้งหมด มีบางส่วนที่เป็นส่วนของกิ่งอำเภอเกาะช้าง มีราษฎรอาศัยอยู่ ส่วนในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ส่วนที่เป็นพื้นดินส่วนใหญ่ของเกาะช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเป็น ภูเขาเกือบตลอดทั้งเกาะ เช่น เขาล้าน เขาจอมปราสาท เขาคลองมะยม เขาสลักเพชร ยอดเขาใหญ่เป็นยอดเขาที่สูง ที่สุดมีความสูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

โครงสร้างทางธรณีส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นหินอัคนีในยุคไทรแอสซิกมีช่วงอายุ 195-230 ล้านปีมาแล้ว มีที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลอง พร้าว แม่น้ำลำธารในเกาะช้างเป็นคลองสายสั้นๆ ที่น้ำทะเลเข้าถึง ต้นคลองเป็นห้วยน้ำจืดไหลมาจากน้ำตก ซึ่งเป็นสภาพหุบเขาหลังอ่าวต่างๆ ไหลแทรกไปตามบริเวณป่าชายเลนแล้วไหลลงสู่ทะเลรอบๆ คลองที่สำคัญได้แก่ คลองสน คลองมะยม คลองค้างคาว คลองบางเบ้า คลองพร้าว คลองนนทรี เป็นต้น ลำน้ำเหล่านี้ยังก่อให้เกิดน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกธารมะยม น้ำตกคลองพลู น้ำตกคลองนนทรี น้ำตกคีรีเพชร และน้ำตกคลองหนึ่ง นอกจากนี้ชายฝั่งตะวันออกของเกาะ จะมีหาดโคลนและหินเป็นหาดหน้าแคบ ส่วนหาดทางด้านตะวันตก จะเป็นหาดทรายและหิน


:: ลักษณะภูมิอากาศ ::
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 4,700 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ในระยะนี้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ ทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็น ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายน ในระยะนี้ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรไปทางซีกโลกเหนือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนค่อนข้างจะแปรปรวน มีฝนตกน้อยทำให้อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะในเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส


:: พรรณไม้และสัตว์ป่า ::
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีความหลากหลายของพืชพรรณมาก ส่วนใหญ่เป็น ป่าดงดิบชื้น เป็นป่าที่ค่อนข้างห่างจากชายฝั่ง พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นไม้สกุลพลอง สารภีป่า และไม้ในสกุลหว้า ขึ้นปนอยู่ประปราย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยางนา กระบาก ตะเคียนทอง ทะโล้ พญาไม้ เปล้า หลาวชะโอน เต่าร้าง หวาย เตยย่าน กล้วยไม้ ไผ่ เร่ว กระวาน ฯลฯ มีที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลองพร้าว พืชพรรณธรรมชาติที่พบเป็น ป่าชายหาด ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้นอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น หูกวาง สารภีทะเล เมา เสม็ด เตยทะเล เป็นต้น ตามชายฝั่งที่เป็นดินเลนบริเวณอ่าวและปากคลองลำธารต่างๆ จะพบ ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงขาว แสม พังกาหัวสุม ถั่วดำ แสม ตะบูน ปอทะเล และตีนเป็ดทะเล และ ป่าพรุ เป็นสังคมพืชที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี บริเวณอ่าวสลักคอกและอ่าวสลักเพชร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เหงือกปลาหมอ และกก เป็นต้น

หมู่เกาะช้าง ไม่มีการทับถมของตะกอนโคลนเลนจากแม่น้ำ จึงทำให้หมู่เกาะเหล่านี้มีหาดทรายที่ ขาวสะอาด น้ำทะเลใสสวย และอุดมสมบูรณ์ด้วยสรรพชีวิตใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น ปะการังก้อน ปะการังเขากวาง ปะการังพุ่ม ปะการังแผ่น หอยมือเสือ ดอกไม้ทะเล ปลาสวยงามในแนวปะการัง กัลปังหา สาหร่าย พบได้ในบริเวณเกาะช้างน้อย ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุ้ม เกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะรัง เกาะกระ และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงสงขลาที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร

จากการสำรวจประชากรสัตว์ป่า เมื่อปี 2535 พบว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 29 ชนิด ได้แก่ หมูป่า เก้ง ลิงเสน ค่างหงอก ชะมะเช็ด พังพอนธรรมดา ค้างคาว กระรอก และหนู เป็นต้น มี นก ทั้งหมด 74 ชนิด เป็นนกที่มีถิ่นถาวรในประเทศไทยและไม่อพยพย้ายถิ่น 61 ชนิด ได้แก่ นกยางทะเล นกปรอดหน้านวล นกตบยุง นกนางแอ่นแปซิฟิก นกกวัก และนกแก๊ก เป็นต้น เป็นนกอพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว 8 ชนิดได้แก่ นกยางเขียว นกหัวโตทรายใหญ่ นกนางนวลแกลบดำปีกขาว นกน็อตตี้ นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกกระจี๊ดขาสีเนื้อ นกกระจี๊ดขั้วโลกเหนือ และนกนางแอ่นบ้าน เป็นนกอพยพเพื่อผสมพันธุ์ 2 ชนิด คือ นกแต้วแล้วอกเขียว และนกแต้วแล้วธรรมดา ส่วนนกอพยพผ่านในฤดูกาลอื่นๆ 3 ชนิด คือ นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม และนกกระจี๊ดหัวมงกุฎ นอกจากนี้ยังมี สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน 42 ชนิด ได้แก่ ตะพาบน้ำ ตะกวด เหี้ย งูเหลือม งูสิง งูจงอาง และกบเกาะช้าง (เป็นสัตว์ประจำถิ่นใน ป่าดงดิบชื้นบริเวณเกาะช้างและเกาะใกล้เคียง)


:: ที่ตั้งและการเดินทาง ::
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
23/7 หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ. กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ. ตราด 23170
โทรศัพท์ : 0 3955 5080 โทรสาร : 0 3955 5080

รถยนต์
ใช้เส้นทางถนนสายบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 3) ระยะทางประมาณ 312 กิโลเมตร ถึงตัวเมือง จังหวัดตราด แล้วเดินทางต่อไปที่ท่าเรือแหลมงอบ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เพื่อเดินทางต่อโดยเรือที่ท่าเรือเฟอร์รี่ ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายท่าด้วยกัน เช่น ท่าเรือเซ็นเตอร์พ้อยต์และท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ไปขึ้นที่ท่าเรือธารมะยม ท่าเรือด่านเก่าหรือท่าเรืออ่าวสับปะรด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เรือโดยสารจะมีออกจากท่าทุกชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่ต้องการ


:: แหล่งท่องเที่ยว :: ด้านธรรมชาติที่สวยงาม ::
น้ำตกคลองพลู อยู่ห่างจากชุมชนอ่าวคลองพร้าวประมาณ 3 กิโลเมตร ไปตามถนนที่จะไปหาดไก่แบ้ เลี้ยวเข้าไปอีก 2 กิโเมตร จะถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.4 (คลองพลู) จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่น้ำตกประมาณ 500 เมตร น้ำตกคลองพลูเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ที่มีน้ำตลอดปี ตกจากหน้าผาสูงลงมาเป็นเส้นสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง มีอยู่ 3 ชั้น ชั้นแรกสุดสูงประมาณ 40 เมตร ชั้นต่อไปอยู่ติดกัน สูงกว่าชั้นแรกมาก สภาพป่ารอบๆ สมบูรณ์ดีมาก มีธารน้ำแยกจากคลองพลูหลายสาย มีแอ่งน้ำให้เล่นประมาณ 2–3 จุด มีน้ำไหลตลอดปี

นอกจากนี้สภาพโดยทั่วไป ยังปกคลุมไปด้วยป่าดิบซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมของพื้นที่ มีสภาพร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เล่าต่อๆ กันมาว่า น้ำตกคลองพลู แต่เดิมน่าจะเรียกว่า "คลองภู" เพราะมาจากชื่อ "ภูผาเมฆสวรรค์" ซึ่งเป็นชื่อของยอดเขาในบริเวณนี้ และยังกล่าวกันอีกว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงเคยเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง


น้ำตกคลองนนทรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง เป็นน้ำตกที่มีชั้นเล็กๆ คล้ายน้ำตกแม่กลาง มีทางเดินเท้าจากบ้านด่านใหม่เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร หรือ จากที่ทำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) ไปเป็นระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร


น้ำตกคีรีเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนบ้านสลักเพชร ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.3 (สลักเพชร) ประมาณ 4 กิโลเมตรจะมีป้ายบอกทางไปน้ำตกคีรีเพชรทางขวามือ ผ่านสวนยางพาราเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกมีความสูงมาก สามารถมองเห็นได้จากบางจุด ของหมู่บ้านสลักเพชร ประชาชนในหมู่บ้านใช้น้ำจากน้ำตกนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค


น้ำตกคลองหนึ่ง เป็นน้ำตกขนาดกลาง อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนบ้านสลักเพชร ใกล้กับน้ำตกคีรีเพชร


หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะช้าง มีลักษณะเป็นหาดทรายขาวละเอียด ที่มีความยาวมาก ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว น้ำทะเลใสสะอาด บรรยากาศเงียบสงบ หาดทรายบริเวณนี้มีความลาดมาก สามารถเล่นน้ำได้ ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดต่อกับอ่าวไชยเชษฐ์ และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งเป็นแหลมหินที่มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้


หาดไก่แบ้ เป็นหาดทรายที่ติดต่อกับหาดคลองพร้าว อยู่ก่อนถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.6 (บางเบ้า) ประมาณ 5 กิโลเมตร หาดไก่แบ้เป็นหาดทรายสั้นๆ และขนาดเล็กกว่าหาดทรายขาวและหาดคลองพร้าว ชายหาดเต็มไปด้วยเศษหินและซากปะการัง มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย หน้าหาดมองเห็นเกาะหยวก เกาะมันนอก และเกาะมันใน หาดไก่แบ้เงียบสงบกว่าหาดทรายขาว และหาดคลองพร้าว เพราะอยู่ค่อนข้างไกล บริเวณใกล้เคียงมีชุมชนอยู่ แต่ไม่หนาแน่นนัก


หมู่เกาะเหลายา อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง เป็นเกาะเล็กๆ 3 เกาะ ตั้งเรียงกันอยู่ใกล้กับเกาะช้าง อยู่กลางอ่าวสลักเพชร ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และแมกไม้เขียวครึ้ม ที่นี่ยังมีจุดดำน้ำที่สมบูรณ์ไปด้วยปะการังสวยงามมาก เป็นที่พักผ่อนตากอากาศที่มีธรรมชาติสวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเหลายาในและเกาะเหลายากลาง


เกาะหวาย เป็นเกาะขนาดใหญ่เกาะหนึ่ง มีแนวชายหาดที่สวยงามแต่ไม่ยาวมากนัก รอบเกาะส่วนใหญ่เป็นแนวหิน ประกอบด้วยอ่าวใหญ่ๆ มีแนวปะการังที่สวยงามสมบูรณ์ อยู่ในอ่าวด้านเหนือของเกาะ ซึ่งความยาวถึง 2 กิโลเมตร จึงนับได้ว่าเป็นจุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง


หมู่เกาะรัง เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก ประกอบด้วย เกาะมะปริง เกาะทองหลาง เกาะกระ เกาะเทียน เกาะรัง เกาะกลาง และเกาะตุ้น เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีสีสันของท้องทะเลอันสวยงาม น้ำทะเลใสๆ ทำให้มองเห็นสีสันของแนวปะการังและโขดหินใต้น้ำตัดกับสีสันของหาดทรายอันขาวละเอียด ที่เกาะรังบริเวณอ่าวบ่อ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.5 (เกาะรัง)

เกาะรังประกอบไปด้วยอ่าวและหาดสวยงาม มีแหล่งน้ำจืดสำหรับใช้ จึงสามารถกางเต็นท์พักค้างแรมได้ ด้านหน้าของหน่วยพิทักษ์ฯ จะมีสะพานหิน อันเกิดจากนำก้อนหินทีละก้อนถมลงในทะเล จนเกิดเป็นโครงสร้างของสะพานที่ยื่นออกไป เพราะว่าในอดีตนั้น เกาะรังเคยเป็นสถานที่กักกันผู้อพยพชาวเวียดนาม สะพานนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสัมภาระ ของหน่วยกาชาดสากล

นอกจากนี้ยังมีเกาะที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น เกาะหยวก อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะช้าง เกาะมันใน และเกาะมันนอก อยู่ใกล้กับเกาะหยวก


แหล่งดำน้ำ ด้านเหนือของเกาะช้าง บริเวณอ่าวคลองสน มีแนวปะการังกว้างประมาณ 40 เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง 40 เมตร แนวปะการังมีความลาดเอียงน้อยมาก ปะการังที่พบได้แก่ ปะการังโขด ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังลายดอกไม้ ด้านนอกของแนวปะการังออกไปประมาณ 200 เมตร มีหญ้าทะเล ซึ่งมีขนาดกว้างพอสมควร

ด้านใต้ของเกาะช้าง บริเวณปากอ่าวสลักเพชรและเกาะง่าม มีแนวปะการังซึ่งเกิดตรงกับหาด ที่เชื่อมเกาะสองเกาะเข้าด้วยกัน แนวปะการังกว้างประมาณ 50 เมตร มีปะการังชนิดก้อนมากที่สุด

ด้านเหนือของเกาะช้างน้อย และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะช้าง มีแนวปะการังแคบๆ ทอดขนานไปกับแนวชายฝั่งไปจนถึงหัวแหลมสับปะรด และมีปะการังอยู่เล็กน้อยรอบๆ หินขี้ช้าง มีปะการังโขด อยู่มากกว่าชนิดอื่นๆ แต่มีความหนาแน่นต่ำ

ด้านทิศใต้ของเกาะช้างน้อย เป็นแนวปะการังชนิดก้อนและชนิดกิ่งกว้างประมาณ 110 เมตร นอกจากนี้ยังมีปะการังดอกเห็ด ปะการังบูมเมอแรง ปะการังบูมเมอแรง

บริเวณเกาะรัง มีแนวปะการังกว้างประมาณ 120-170 เมตร และอยู่ห่างจากชายฝั่ง 25-80 เมตร จะพบปะการังเขากวางมากที่สุด รองลงมาเป็นปะการังโขด ปะการังก้อน และยังมีปะการัง Leptoseris scraba ซึ่งเป็นปะการังที่หายากในอ่าวไทย แนวปะการังบริเวณเกาะรังนี้ จัดว่ามีความสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของชายทะเลฝั่งตะวันออก

สำหรับบริเวณอื่นที่สามารถดำน้ำดูปะการัง ได้แก่ บริเวณเกาะหวาย เกาะเหลายา เกาะกระ เกาะหยวก เกาะมันนอก เกาะคลุ้ม และบริเวณเรือรบหลวงชลบุรีและเรือรบหลวงสงขลาที่จมอยู่ใกล้บริเวณอ่าวสลักเพชร ส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน และปะการังเขากวาง และสิ่งที่จะพบจากกิจกรรมดำน้ำ คือ สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากระดี่ทะเล ปลาผีเสื้อแปดเส้น ปลาผีเสื้อปากยาว ปลาสินสมุทร ปลากะรังจุดขาว ปลากระเบนทอง ปลาแป้น ปลาทู ปลาแมว หอยชักตีน หอยมือเสือ ดอกไม้ทะเล ดาวทะเล และกัลปังหา เป็นต้น


แหลมช้างน้อย เป็นแหลมด้านเหนือสุดของเกาะช้าง เป็นแหลมหินเกือบไม่มีต้นไม้อยู่เลย ท้องน้ำระหว่างแหลมช้างน้อย และเกาะช้างน้อยนี้เป็นแนวปะการัง


อ่าวคลองสน อยู่ทางเหนือสุดของเกาะช้าง เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ชายหาดจะอยู่ก่อนถึงที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช.2 (คลองสน) เล็กน้อย เป็นอ่าวขนาดใหญ่มีหาดทรายขาวละเอียด ทอดขนานไปกับป่าสนเขียวครึ้ม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงบริเวณนี้ได้โดยทางเรือ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ บริเวณใกล้ๆ อ่าวคลองสนจะมีแนวปะการังใต้น้ำอยู่ไม่ไกลจากฝั่งนัก

นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางเดินป่าคลองสน– คลองพลู ใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมง ลักษณะการเดินเป็นการเดินแบบไม่พักค้าง


เกาะพร้าว เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในบริเวณอ่าวสลักเพชร เป็นเกาะที่มีหาดทรายสะอาด และร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าว มีหาดเล็กๆ รอบเกาะ และมีทางเดินคอนกรีตเลาะเรียบไปตามโขดหินรอบเกาะ ชายฝั่งทะเลขาวสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล ส่วนอีกด้านหนึ่งของเกาะ มีสะพานคอนกรีตยื่นออกไปในทะเล เป็นท่าเทียบเรือ และยังเหมาะที่จะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ในท้องทะเลได้อีก


เกาะง่าม มีจุดเด่นอยู่ที่แนวสันทรายกว้างประมาณ 50 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร เชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆ 2 เกาะ คล้ายสะพานธรรมชาติกลางทะเล


เกาะคลุ้ม เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับ ชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาต และหินลาดหลังคุ้ม:: ด้านประวัติศาสตร์ ::
น้ำตกธารมะยม อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) ไปประมาณ 400 เมตร ปากทางเข้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ทำการหน่วยฯ ทางเดินเข้าเป็นทางปูน ผ่านสวนผลไม้ของชาวบ้าน น้ำตกเป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 4 ชั้น ลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านมาเป็นชั้นๆ ตามร่องหินแกรนิตสีดำ มีหน้าผาสูงชันจนเกือบตั้งฉากบริเวณโดยรอบเป็นป่าดงดิบ อากาศร่มเย็นสบาย เหมาะแก่การตั้งแค็มป์และเล่นน้ำตก

เส้นทางเดินไปน้ำตกเดินง่าย ไม่ลำบาก บริเวณชั้นที่ 1 น้ำตกไม่สูงนักมีแอ่งน้ำด้านหน้า ที่สำคัญคือมีแผ่นหินจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ทางด้านซ้าย น้ำตกชั้นที่ 2 อยู่เลยขึ้นไปเล็กน้อย สำหรับน้ำตกชั้นที่ 3 และ 4 ระยะทางค่อนข้างไกลและทางเดินลำบาก ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง และทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางเดินป่าระยะไกลน้ำตกธารมะยม-น้ำตกคลองพลู ระยะทางมากกว่า 8 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างรก ตัดข้ามเทือกเขาสลักเพชร ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีเพียงเจ้าหน้าที่นำทาง หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 (ธารมะยม) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ยังมีหมู่บ้านชาวประมงที่มีสภาพป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของเกาะช้าง คือ หมู่บ้านสลักคอก ซึ่งเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่น่าสนใจ


หาดทรายยาว อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชร มีลักษณะเป็นอ่าวและหาดทรายยาว ลงเล่น้ำในบริเวณนี้ได้ สามารถเดินป่าชมทัศนียภาพของหมู่เกาะใกล้เคียง เช่น เกาะเหลายา อ่าวสลักเพชร เกาะหวาย และชมจุดยุทธนาวีที่เกาะช้าง ซึ่งมีความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2484 ไทยกับฝรั่งเศสเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับ เขตแดนทางด้านตะวันออกในสมัยสงครามอินโดจีน ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2484 ฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนเข้ามาในน่านฟ้าไทย บริเวณเกาะช้าง เกาะกูด เกาะเสม็ด และสัตหีบ กองบินจันทบุรีจึงได้ส่งเครื่องบินขึ้นสกัดและยิงขับไล่

ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ฝรั่งเศสเครื่องบินเข้ามาลาดตระเวนแถบเกาะช้างซ้ำอีก แล้วทิ้งระเบิดบริเวณเกาะง่าม เรือรบหลวงสงขลาและเรือรบหลวงชลบุรี ใช้ปืนต่อสู้อากาสยานยิงตอบโต้ จนถูกเครื่องบินข้าศึกตกทะเลไปทางด้านใต้ของเกาะหวาย เรือรบของข้าศึก 7 ลำ นำโดยเรือลาดตระเวนลามอตต์ปิเกต์ รุกล้ำเข้ามาทางด้านใต้ของเกาะช้าง โจมตีเรือรบของฝ่ายไทยอย่างหนัก ไทยสามารถขับไล่ข้าศึกที่มีกำลังเหนือกว่า ให้ล่าถอยไปได้ แต่ฝ่ายไทยต้องสูญเสียทหาร และเรือรบหลวง 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี

ทุกปีในวันที่ 17 มกราคม กองทัพเรือจะถือเป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทย ที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันแผ่นดินไทย จุดที่เกิดยุทธนาวีนี้อยู่บริเวณเกาะง่าม ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้อ่าวสลักเพชร:: สิ่งอำนวยความสะดวก ::
สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์ อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์ และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 1 (ธารมะยม) ขนาด 500 ตารางเมตร และบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 4 (คลองพลู) ขนาด 100 เมตร การสำรองที่พักเต็นท์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด และสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง


ที่จอดรถ ลานจอดรถขนาด 25 ตารางเมตร ที่ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 1 (ธารมะยม)


บริการอาหาร ร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช.1 (ธารมะยม)


ท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ 1 แห่ง บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 1 (ธารมะยม)


ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กช. 1 (ธารมะยม) มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และนิทรรศการ


ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ เป็นทางเดินป่า จำนวน 1 เส้นทาง คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกธารมะยม-น้ำตกคลองพลู ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร


จังหวัดตราด :: สถานที่ท่องเที่ยว เกาะอื่นๆ

เกาะช้างน้อย และ แหลมช้างน้อย
อยู่ทางด้านเหนือของเกาะช้าง ท้องน้ำระหว่างแหลมช้างน้อยกับเกาะช้างน้อยจะมีแนวปะการังอยู่ด้วย

เกาะมันนอก-มันใน
เป็นเกาะเล็ก อยู่ตรงข้ามหาดไก่แบ้เมื่อน้ำลดจะมีหาดอยู่รอบ ๆ เกาะ ท้องน้ำบริเวณเกาะมันนอก-เกาะมันใน ค่อนข้างตื้นและมีสาหร่ายสีทองขึ้นเป็นจำนวนมาก

เกาะคลุ้ม
เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการตกปลา และชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาตและหินลาดหลังคุ้ม

เกาะเหลายา
เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง มีสถานที่พัก คือ เกาะเหลายาพาราไดซ์ ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ท มีบังกะโล 24 หลัง ราคา 1,500-1,800 บาท มีเรือของรีสอร์ทบริการ รายละเอียดติดต่อ โทร. (039) 512818, 531838-40

เกาะหวาย
เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง หาดส่วนใหญ่เป็นหินประกอบด้วยอ่าวใหญ่ๆ ที่มีแนวชายหาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเกาะ มีสะพานท่าเทียบเรือให้นักท่องเที่ยวขึ้นลง มีบ้านพักและบังกะโลให้เช่าหลายแห่ง

เกาะพร้าว หรือ เกาะทรายขาว
อยู่ทางทิศใต้หน้าอ่าวสลักเพชร ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสะอาดและร่มรื่นด้วยต้นมะพร้าว มีบังกะโลเปิดบริการ

เกาะง่าม
ตั้งอยู่ติดกับเกาะช้างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาแฝด 2 เกาะ วางแนวขนาดกันโดยมีโขดทรายขนาดใหญ่เชื่อมตรงกลาง ชายหาดส่วนใหญ่เป็นหิน มีหาดทรายเล็กๆ 2-3 หาด มีทะเลสาบขนาดใหญ่ 1 แห่ง และเล็ก 1 แห่ง เกิดจากแนวเขาที่โอบน้ำทะเลไว้จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เกาะกระดาด
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีเนื้อที่ 1,200 ไร่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนวปะการัง และหาดทรายยาวขาว สะอาด สามารถเดินถึงกันได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่าเกาะกระดาดเนื่องจากเดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่มาก ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่บ้าง เกาะกระดาดเป็นเกาะมีโฉนดแสดงว่ามีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุมาจากในสมัยรัฃกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น

การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง มีเรือของบริษัท กระดาด ไอส์แลนด์ รีสอร์ท บริการมีที่พัก จำนวน 32 ห้อง มีบริการแบบ 2 วัน 1 คืน คนละ 1,800 บาท รวมอาหาร ที่พัก เรือ (ห้องปรับอากาศ) แบบ 2 วัน 1 คืน คนละ 1,600 บาท รวมอาหาร ที่พัก เรือ (ห้องธรรมดา) สนใจติดต่อ โทร. 511145 ต่อเกาะกระดาด หรือ สำรองที่พัก กรุงเทพฯ โทร. 368-2634, 368-2675

เกาะขาม
เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที สิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเกาะขาม คือ สภาพธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่น น้ำทะเลและหาดทรายใสสะอาด นอกจากนี้ด้านหลังของเกาะยังมีแนวปะการังที่สวยงาม และนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเช่าเรือข้ามไปเกาะหมากหรือชมทัศนียภาพบริเวณเกาะหมากได้

เกาะระยั้งนอก
เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามกับเกาะหมาก ประกอบด้วย เกาะระยั้งใน ไม่มีที่พักแรม และเกาะระยั้งนอก มีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยว สภาพโดยทั่วๆ ไปของเกาะระยั้งนอกเป็นเกาะที่เงียบสงบหาดทรายขาว น้ำใสสะอาด

หมู่เกาะกระ
เป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะหมาก บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะอาศัยอยู่ได้ แต่มีสัมปทานการทำรังนกนางแอ่น ไข่จาระเม็ด และมูลค้างคาว มีโขดหินใต้น้ำ และปะการังน้ำลึกที่สวยงาม

หมู่เกาะรัง
เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ห่างจากเกาะหมากไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร บนเกาะไม่มีที่ราบพอที่จะอาศัยอยู่ได้ มีเฉพาะที่ราบหน้าหาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณรอบๆ หมู่เกาะรัง เหมาะแก่การดำน้ำดูปะการัง


จังหวัดตราด :: การเดินทาง

การเดินทางไปจังหวัดตราด

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางได้ 3 สาย คือ
1. บางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
2. บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร
3. ทางหลวงพิเศษ (motor way) เริ่ม กิโลเมตรที่ 0 ที่แยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาออกที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราด

รถตู้ปรับอากาศ

- ตราด (แหลมงอบ)-บ้านเพ-พัทยา มีรถตู้ปรับอากาศบริการจากอำเภอแหลมงอบ ตรงข้ามสำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 5 (ตราด) ทุกวัน รถออกเวลาประมาณ 13.00 น.โทร. 0 3959 7198 พัทยา-บ้านเพ-แหลมงอบ (ตราด) เวลาออกจากพัทยา 08.00 น.(พัทยา) โทร. 0 3871 0145

- กรุงเทพ-แหลมงอบ (ตราด) รถออกจากถนนข้าวสาร 08.00 น. แหลมงอบ-ถนนข้าวสาร รถออกจากแหลมงอบ เวลา 11.00 น.

-จันทบุรี-ตราด ออกจากบริเวณวงเวียนน้ำพุจันทบุรี และออกจากตราดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองตราดตั้งแต่แวลา 06.00-17.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ 60 บาท (5-6 คน ต่อ คัน)

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศออกจาก สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
รถโดยสารปรับอากาศ มีรถปรับอากาศ ชั้น 1 (ปอ.1) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

บริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท สหมิตร-เชิดชัย โทร. 0 2391 2237, 0 2391 4164 สาขาตราด โทร. 0 3951 1062, โชคอนุกูล ทัวร์ โทร. 0 2392 7680 สาขาตราด โทร. 0 3951 1587, 0 3951 1481 และ ศุภรัตน์ ทัวร์ บริการรถ V.I.P. โทร. 0 2391 2331 สาขาตราด โทร.0 3951 1481

รถโดยสารธรรมดา ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์สถานีขนส่งเอกมัย โทร.0 2391 2504,0 2391 4164

จาก สถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร มีรถบริการไปจังหวัดตราดทุกวันเช่นกัน เป็นรถปรับอากาศชั้น 1 สอบถามที่รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852–66 ตราด โทร. 0 3951 1986 http://www.transport.co.th/ มีบริษัทเอกชนที่ให้บริการจากสถานีขนส่งหมอชิด ได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199 ตราด โทร. 0 3951 1062 ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 0 2936 3388, 0 2936 3939 ตราด โทร. 0 3951 1481

เครื่องบิน

บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ตราด (อยู่ในเขตอำเภอเขาสมิง) ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2265 5555, 0 2265 5678 สำนักงานตราด โทร. 0 3952 5767-8, 0 3952 5299–30 หรือทางเว็บไซต์ http://www.bangkokair.com


การเดินทางจากตราดไปยังจังหวัดใกล้เคียง

ตราด-จันทบุรี จากหน้าตลาดในตัวเมืองมีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการไปจังหวัดจันทบุรีทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 40 บาท

นอกจากนั้นยังมีรถแท็กซี่วิ่งไป-กลับจันทบุรี-ตราดทุกวัน โดยมีรถออกจากจันทบุรีบริเวณวงเวียนน้ำพุ และออกจากตราดข้างโรงแรมเมืองตราด ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ค่าโดยสารคนละ 60 บาท (5-6 คน/1 คัน)

บ่อไร่-จันทบุรี เวลา 08.00-17.00 น. ออกทุกครึ่งชั่วโมง เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าโดยสาร 50 บาท

บ่อไร่-แม่สอด จังหวัดตาก มีรถสองเที่ยว เวลา 07.30 และ 08.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 15 ชั่วโมง ค่าโดยสาร 200 บาท


ระยะทางระหว่างจังหวัด

จันทบุรี 70 กิโลเมตร
ระยอง 179 กิโลเมตร
ชลบุรี 234 กิโลเมตร

จังหวัดตราด :: ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว

ดำน้ำที่หมู่เกาะรัง พักที่หาดคลองพร้าวบนเกาะช้าง (2 วัน 1 คืน)

- วันแรก พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดคลองพร้าว ถ้ามีรถส่วนตัว แนะนำให้ขับรถเที่ยวรอบเกาะ เส้นทางบางช่วงขึ้นเขา ผ่านป่าดงดิบ สวนยาง สวนผลไม้ของชาวบ้าน เป็นเส้นทางที่สวยมาก

- วันที่ 2 ไปดำน้ำตื้นที่หมู่เกาะรัง เกาะหวาย ซึ่งได้ชื่อว่า มีปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม แนะนำให้ซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ ที่หาดคลองพร้าว จะสะดวกกว่าไปเอง

พักบนเกาะกูด ไปดำน้ำดูปะการัง แวะเที่ยวน้ำตก (3 วัน 2 คืน)

แนะนำให้ซื้อแพ็กเกจทัวร์ จากโรงแรมที่พักบนเกาะกูด ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมค่าที่พัก การเดินทาง อาหารทุกมื้อ มีตัวอย่างกำหนดการ ดังนี้

- วันแรก เดินทางไป จ.ตราด ในตอนกลางคืน ถึงเกาะกูดตอนเช้ามืด เข้าที่พัก พักผ่อนเล่นน้ำทะเล ริมหาด บริเวณที่พัก แล้วไปดำน้ำ ดูปะการัง ชมฝูงปลาทะเล ที่อ่าวยายเกิด

- วันที่ 2 ไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะกระ เพลิดเพลินกับโลกใต้ทะเล ด้วยการชมปะการัง ปลาสวยงาม ดอกไม้ทะเล เป็นต้น ไปเกาะยักษ์ ดำน้ำดูปะการัง ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ไปเกาะรัง เล่นน้ำทะเล เดินเล่นบริเวณอ่าวศาลเจ้าบนเกาะรัง ซึ่งมีหาดทรายสวย น้ำทะเลใส ร่วมรับประทานอาหารทะเลสดๆ บริเวณที่พัก

- วันที่ 3 ช่วงเช้า หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว เตรียมเดินทางกลับ เดินทางออกจาก จ.ตราด ประมาณตอนเที่ยง ถึงกรุงเทพฯ ในตอนเย็น


จังหวัดตราด :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอคลองใหญ่

หาดทรายงาม
แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 318 ตรงกิโลเมตรที่ 37-38 เข้าไป 300 เมตร

หาดทรายแก้ว
แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 318 ตรงกิโลเมตรที่ 41-42 เข้าไป 200 เมตร

หาดไม้รูด (หาดสำราญ)
แยกขวาจากทางหลวงหมายเลข 318 ตรงกิโลเมตรที่ 57-58 เข้าไป 5 กิโลเมตร ทางลงหาดอยู่หน้าศาลาประชาคม มีบังกะโลให้เช่า

หาดบานชื่น
ตั้งอยู่ก่อนถึงอำเภอคลองใหญ่ ระหว่างกิโลเมตรที่ 59-60 มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร เดิมชื่อ หาดมะโร ต่อมาเจ้าของได้บริจาคที่ดินบริเวณหน้าหาดจำนวน 14 ไร่ ให้กับทางจังหวัด เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ. 2527 ขณะที่นายทองดำ บานชื่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หาดบานชื่นเป็นหาดที่มีทรายละเอียด ขาว คลื่นลมสงบ เล่นน้ำทะเลได้ มีบังกาโลให้เช่าบริเวณชายหาด

ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย
อยู่ที่บ้านโขดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเล็ก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 81-82 มีความกว้างเพียง 450 เมตร มีโครงการสร้างเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

บ้านหาดเล็ก
ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เป็นหมู่บ้านสุดชายแดนประเทศ อยู่ปลายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 318 ห่างจากอำเภอคลองใหญ่ 16 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 89 กิโลเมตร จากจุดนี้จะมองเห็นทัศนียภาพของประเทศกัมพูชา นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเช่าเรือไปยังเกาะกงของกัมพูชาได้ อัตราค่าเช่าเรือเหมาลำไป-กลับ ประมาณ 800 บาท หรือ 100 บาท/คน/เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

จังหวัดตราด :: สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอแหลมงอบ

แหลมงอบ
อยู่ห่างจากจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 ประมาณ 17 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 500 เมตร สามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆ ได้เช่น เกาะช้าง เกาะกระดาด เกาะกูด เกาะแรด ฯลฯ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ

บ้านน้ำเชี่ยว
อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางสายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำงอบ ซึ่งเรียกว่า “งอบน้ำเชี่ยว” อันเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดตราด ที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากงอบแล้ว บ้านน้ำเชี่ยวยังมีผลิตผลจากการประมง เช่น กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง ฯลฯ ไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย

อ่าวตาลคู่
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3156 เลยทางแยกเข้าเกาะปุยประมาณ 5 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ชายหาดอ่าวตาลคู่เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน เพราะมีความสวยงามและอากาศดี ชาวจังหวัดตราดนิยมไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด มีร้านจำหน่ายอาหาร

เกาะปุย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม บรรยากาศร่มรื่นเป็นอิสระ อยู่ใกล้ฝั่ง การเดินทางสะดวกปลอดภัยทุกฤดูกาลที่เกาะปุยประกอบด้วยเนินเขา มีสวนมะพร้าว สมุนไพรนานาชนิดและบ่อดินสอพองที่ได้รับการกล่าวถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสตราด หาดที่เกาะปุยมีลักษณะเลนปนทราย จึงไม่เหมาะสำหรับว่ายน้ำ แต่เหมาะสำหรับผู้ที่รักสงบและต้องการพักผ่อนเงียบๆ การเดินทางไปเกาะปุยควรไปเช่าเรือจากแหลมงอบ หากมีรถเองควรไปขึ้นเรือที่แหลมอวน โดยใช้เส้นทางตราด-แหลมงอบ 15 กิโลเมตร จะมีปั๊มน้ำมัน ปตท. อยู่ทางขวามือแล้วมีทางแยกเข้าทางลูกรังประมาณ 5 กิโลเมตร มีป้ายบอกชื่อแหลมอวนอยู่ทางซ้ายเข้าไป 500 เมตร สามารถหาเรือข้ามฟากไปยังเกาะปุยและมีบริเวณรับฝากรถ ค่าเช่าเรือไป-กลับ แหลมอวน-เกาะปุย เหมาลำประมาณ 200-300 บาท ใช้เวลาเดินทางเพียง 10-15 นาทีเท่านั้น

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง
จัดสร้างขึ้นบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทะนาวีเกาะช้าง องค์ประกอบของบริเวณมีการจัดบริเวณ และอาคารพิพิธภัณฑ์คล้ายเรือรบอนุสาวรีย์เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดตราด และเมืองใกล้เคียง จะมีงานฉลองระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย

เกาะกูด จังหวัดตราด

ข้อมูลทั่วไป

เกาะกูด เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ กลางทะเลอ่าวไทย ทางทิศใต้ของจังหวัดตราด ห่างจากตัวจังหวัด 80 กม.

กิ่งอำเภอเกาะกูด ประกอบด้วย 3 หมู่เกาะ คือ ตัวหมู่เกาะกูด (มี 3 เกาะ) ตัวหมู่เกาะหมาก (มี 9 เกาะ) ตัวหมู่เกาะรัง (มี 12 เกาะ)


การเดินทาง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นขาลุย ต้องการเดินทางไปเกาะกูดด้วยตัวเอง หรือจะไปเป็นหมู่คณะ สไตล์ขาลุยด้วยกัน ประเภทค่ำไหนนอนนั่น แต่สตางค์ในกระเป๋ามีจำนวนจำกัด อยากจะไปเกาะกูด ใจจะขาด แต่เผอิญเกาะกูด ไม่ใช่เกาะช้าง ที่มีเรือเมล์โดยสารวิ่งผ่านไปผ่านมา วันละหลายๆ เที่ยว จะไปเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ไม่มีปัญหา แต่สำหรับเกาะกูดแล้ว ไม่มีเรือเมล์ วิ่งผ่านไปผ่านมา โอกาสที่จะเดินทางมาด้วยตัวเองนั้น ยากยิ่ง จำเป็นต้องขอโดยสาร เรือประมงบรรทุกสินค้า จากฝั่งไปส่งยังเกาะกูด ในหนึ่งอาทิตย์ จะมี 2 เที่ยว 2 วัน คือเที่ยวไป และเที่ยวกลับ

เที่ยวไปเกาะกูด ออกทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ที่ท่าเรือด่านเก่า ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ใช้เวลาเดินทาง 5 ชม. อัตราค่าโดยสาร 100 บาท มาขึ้นฝั่งเกาะกูดที่บ้านคลองหินดำ

เที่ยวกลับฝั่ง ออกทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ที่ท่าเรือคลองหินดำ กิ่งอำเภอเกาะกูด ใช้เวลาเดินทาง 5 ชม. อัตราค่าโดยสาร 100 บาท มาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือด่านเก่า เวลาออกเรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อยู่ที่คลื่นลม ในทะเล บางครั้งเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ แต่ถ้ามารวมๆ กัน ประมาณ 8-10 คน ตัวหารเยอะ วิธีที่แน่นอนที่สุด ก็คือเช่าเหมาเรือประมง ไปส่งยังเกาะกูด โดยไปติดต่อที่ นายดำ หรือนายรุ่ง ท่าเรือสุทธิ บ้านอ่าวช่อ ราคา 3,500 - 4,000 บาท ไปส่งยังเกาะกูด และกำหนดวันกลับ ให้มารับกลับ โดยสารได้ครั้งละ 15-20 คน พอไปส่งถึงยังเกาะกูดแล้ว จ่ายเงินแค่ครึ่งเดียวก่อน ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง จ่ายให้ตอนวันมารับกลับ เพื่อความสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ส่วนกำหนดสถานที่มารับกลับ ควรเป็นอ่าวสลัด เพราะจะใช้เวลาเดินทางกลับสู่ฝั่งได้ไม่นานนัก ส่วนวันมาส่ง ให้มาส่งที่บ้านคลองหินดำ เพราะใกล้กับแหล่งชุมชน และวัดคลองหินดำ ฉุกเฉินหาที่พักไม่ได้ อาจจะมั่วนิ่ม ขออาศัยวัด เป็นที่พักสักคืนหนึ่งก็ได้

สำหรับนักท่องเที่ยวขาลุย ประเภทเงินถุงเงินถัง อาจจะเช่าเหมาเรือเร็ว Speed Boat มาส่งยังเกาะกูดก็ได้ โดยติดต่อได้ที่ คุณ ชลัท เทียนตระการ โทร. (01) 444-4287 หรือ (039) 522-895

อัตราค่าเช่าเหมาเรือเร็ว ราคา 11,000 บาทต่อวัน ค่ารอวันละ 1,500 บาท รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 20 คน

อัตราค่าเช่าเหมาเรือประมง ราคา 4,000 บาทต่อเที่ยว (ไปเที่ยวเดียว) รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 40 คน

ถ้าเดินทางไปเกาะกูด แล้วมีอันต้องตกเรือ หาเรือกลับฝั่งไม่ได้ ให้ติดต่อเรือกลับฝั่งได้ที่

- คุณเผด็จ เจริญสมบัติ ปีเตอร์แพน รีสอร์ท หาดคลองเจ้า (เรือเร็ว Speed Boat)
- คุณสุทัศน์ ทศดารา ผู้ใหญ่บ้านอ่าวใหญ่ (เรือประมง)


สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักเกาะกูด

จุดเด่นที่น่าสนใจ

อ่าวใหญ่

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกูด ทางด้านตะวันออกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับแหลมอ่าวใหญ่

ลักษณะของหาด : ไม่มีชายหาด เพราะเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ มีท่าเทียบเรือประมง

จุดเด่น : เป็นทำเลที่ตั้งของชุมชนบ้านเรือน ชาวประมง บนเกาะกูด มีท่าเทียบเรือใหญ่ เป็นสถานที่หลบลมมรสุม ของชาวประมงที่มาหาปลา บริเวณนี้เป็นแหล่งขนส่งและจำหน่าย สินค้าทางการประมง อาทิเช่น กุ้ง, หอย, ปู, ปลา และสินค้า ของฝากจากทะเล เช่น กุ้งแห้ง, ปลาเค็ม, ปลาหมึกแห้ง, เป็นแหล่งผลิตน้ำปลาชั้นดี ตรากระต่าย ที่ผลิตมาจากปลาหัวอ่อนแท้ มีร้านขายอาหารและร้านขายของชำ คอยบริการชาวประมงอยู่หลายร้าน

เป็นที่ตั้งของ ศาลหลวงพ่อดำ อันเป็นที่เคารพบูชา ของชาวประมง และชาวบ้านบนเกาะกูด มีท่าเทียบเรือ ของชลประทาน แต่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ เพราะเป็นแหล่งน้ำจืด ขนาดใหญ่ ที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเกาะกูด บริเวณอ่าวใหญ่ มีเส้นทางเดินเท้าตัดผ่าน สวนยางมายังวัดอ่าวพร้าว และอ่าวพร้าว ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเกาะ คือด้านทิศตะวันตก เพื่อชมความสวยงาม ของพระอาทิตย์ตกทะเล ที่มีความงดงามแห่งหนึ่งบนเกาะกูด ว่าแต่ว่า จะเดินกันมาไหวหรือเปล่า เท่านั้นเอง ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ผ่านสวนยาง และเนินเขา ซึ่งกว่าจะมาถึงก็เรียกเหงื่อ ได้พอสมควร สำหรับนักท่องเที่ยว ประเภทขาจร ที่มาเที่ยวเกาะกูด แล้วหาเรือกลับฝั่งไม่ได้ สามารถมาหาเรือประมง เช่าเหมาลำ กลับฝั่งได้ที่นี่ โดยติดต่อได้ที่คุณสุทัศน์ ทศดารา ผู้ใหญ่บ้านอ่าวใหญ่ ในราคาเที่ยวละ 2,500- 3,000 บาท แล้วแต่ท่าเรือ ที่จะให้ไปส่งยังฝั่ง ว่าไกลหรือใกล้เพียงใด ราคาต่อรองกันได้ เพราะผู้ใหญ่สุทัศน์ ใจดีอยู่แล้ว

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง


อ่าวจาก

อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะกูด
ลักษณะของหาด : เป็นหาดทรายขาว ยาวประมาณ 500 เมตร

จุดเด่น : เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 500 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณด้านบนของชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสวนมะพร้าว มีบ้านเรือนของชาวประมง อาศัยอยู่บ้างเล็กน้อย เป็นจุดที่สามารถ ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามที่สุด แห่งหนึ่งบนเกาะกูด หาดอ่าวจาก เป็นหาดส่วนตัว การกางเต็นท์ หรือแค้มปิ้งควรของอนุญาต จากผู้ดูแลสถานที่เสียก่อน

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าเป็นเรือเร็ว Speed Boat ใช้เวลาเพียง 45 นาที

อ่าวหินใหญ่

อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : บริเวณหาดเป็นหิน

จุดเด่น : เป็นหาดหินไม่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ บริเวณด้านบนของอ่าว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว มีบ้านเรือนของชาวประมง อาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงาม แห่งหนึ่งบนเกาะกูด

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. ถ้าเป็นเรือ Speed Boat ใช้เวลาเพียง 45 นาที


อ่าวกล้วย

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับอ่าวยายเกิด และแหลมยายเกิด

ลักษณะของหาด : หาดทรายขาวยาวประมาณ 300 เมตร

จุดเด่น : หาดทรายขาวละเอียด น้ำใสลงเล่นน้ำได้ บรรยากาศเงียบสงบ ปราศจากบ้านเรือน ผู้คน และแหล่งชุมชน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะกูด มีแหล่งหญ้าทะเล เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นจุดชมนก ชนิดต่างๆ บนเกาะกูด เช่น นกปรอดหัวจุก และนกอพยพชนิดต่างๆ อยู่ห่างจากอ่าวยายเกิด ใช้เวลาเดินเท้า ประมาณ 15 นาที ส่วนการเดินทางมายังอ่าวกล้วย เพื่อความสะดวกสบาย ในการเดินทาง ควรติดต่อไป ที่เกาะกูดรีสอร์ท จะได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากกว่าที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง

การเดินทาง : จากท่าเรืออำเภอคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เรือเร็วใช้เวลาประมาณ 45 นาที


อ่าวยายเกิด

ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับอ่าวกล้วย และแหลมตาตุ้ย

ลักษณะของหาด : หาดทรายขาวยาวโค้งรูปครึ่งวงกลม ความยาวของหาดประมาณ 800 เมตร

จุดเด่น : หาดทรายขาวยาว สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านหลังของชายหาดติดเนินเขา บริเวณด้านบนของชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยต้นมะพร้าว บรรยากาศโดยรอบ บริเวณชายหาด เงียบสงบ ปราศจากบ้านเรือน และแหล่งชุมชน จึงเหมาะสำหรับการพักผ่อน ของคนที่รักธรรมชาติ อย่างแท้จริง เป็นที่ตั้งของเกาะกูดรีสอร์ท รีสอร์ทแห่งแรก บนเกาะกูด มีเส้นทางเดินเท้า เดินตัดผ่านสวนยาง ไปยังอ่าวกล้วย เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ใช้เวลาเพียง 15 นาที เท่านั้น มีแหล่งดำน้ำ ชมปะการัง ที่หัวแหลมอ่าวยายเกิด ส่วนการเดินทางไปยังอ่าวและชายหาดต่างๆ ยกเว้นอ่าวกล้วย สามารถเดินทางไปได้ด้วย ทางเรือเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีทางรถยนต์ หรือทางเดินเท้า เพราะด้านหลังติดเขา ด้านหน้าติดทะเล ส่วนการเดินทาง มายังอ่าวยายเกิด เพื่อความสะดวกสบาย ในการเดินทางควรติดต่อไปที่เกาะกูดรีสอร์ท จะได้รับการบริการ ที่สะดวกสบาย มากกว่า ที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง

การเดินทาง : จากท่าเรืออำเภอคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมงผ่านอ่าวกล้วย หัวแหลมยายเกิด ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากอ่าวยายเกิด มีเส้นทางเดินเท้า ไปยังอ่าวกล้วย ได้ที่เดียว ส่วนอ่าว หรือหาดอื่นๆ ต้องไปทางเรือ เท่านั้น


อ่าวสลัด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะกูด ทางด้านตะวันออกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับแหลมตาตุ่ย

ลักษณะของหาด : บริเวณอ่าวสลัดเป็นโค้งอ่าวรูปตัวยู ไม่มีชายหาด มีท่าเทียบเรือประมง และเป็นแหล่งที่ตั้งของชุมชน บ้านเรือนชาวประมง บนเกาะกูด ถัดจากหัวแหลมบ้านสลัด เป็นอ่าวน้อย เดินไปเที่ยวได้

จุดเด่น : เป็นทำเลที่ตั้งของชุมชนบ้านเรือน ชาวประมงบนเกาะกูด มีท่าเทียบเรือ เป็นแหล่งขนส่ง และจำหน่ายสินค้าทางการประมง และสินค้าของฝากจากทะเล เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์อ่าวสลัด จากอ่าวสลัด มีเส้นทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 11 กม. สามารถเดินทางมา ยังกิ่งอำเภอเกาะกูด, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจได้ และยังสามารถเดินต่อไปยังหาดตะเภา, หาดคลองเจ้า, บ้านคลองหินดำ และบ้านคลองมาดได้ ในช่วงฤดูร้อน ส่วนฤดูฝน เส้นทางจะลำบาก ทุลักทุเล พอสมควร ต้องใช้ 4WD บริเวณอ่าวสลัด มีรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ราคาตกลงกันเอง แล้วแต่ระยะทาง ว่าจะให้ไปส่งใกล้หรือไกล ส่วนรถสองแถวโดยสารนานๆ มีครั้ง ติดต่อเช่ารถ ได้ที่ร้านขายของชำ ใกล้กับทางขึ้นไปยังสำนักสงฆ์อ่าวสลัด

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือ ประมงประมาณ 2.5 ชั่วโมง เรือ Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ผ่านอ่าวกล้วย , อ่าวยายเกิด


อ่าวคลองแขวน

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 300 เมตร

จุดเด่น : เป็นหาดทรายขาวยาว สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านบนของชายหาด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว มีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่ ไม่กี่หลังคาเรือน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงาม แห่งหนึ่งบนเกาะกูด เป็นหาดส่วนตัว การกางเต็นท์พักแรม ควรขออนุญาต จากผู้ดูแลสถานที่เสียก่อน

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าเป็น Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 50 นาที


อ่าวสับปะรด

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเกาะกูด ใกล้กับแหลมยายตุ้ย

ลักษณะของหาด : เป็นหาดทรายขาว ยาวประมาณ 300 เมตร

จุดเด่น : เป็นหาดทรายขาว สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านบนของชายหาด มีสวนมะพร้าว ติดเชิงเขา ทางไปแหลมยายตุ้ย มีบ้านเรือนผู้คน ปลูกอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงาม แห่งหนึ่งบนเกาะกูด เป็นหาดส่วนตัว การกางเต็นท์พักแรม ควรขออนุญาต จากผู้ดูแลสถานที่เสียก่อน

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เป็น Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

แหลมยายตุ้ย

ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : ไม่มีชายหาด

จุดเด่น : มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมาอยู่ทางทิศเหนือสุด ของเกาะกูด สามารถมองเห็นเกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะรังได้

การเดินทาง : จากท่าเรือด่านเก่า ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมง ประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าเป็น Speed Boat ใช้เวลาเพียง 45 นาที


อ่าวผักแว้ง

ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : มีชายหาดอยู่ประมาณ 200 เมตร

จุดเด่น : เป็นชายหาดส่วนตัว เงียบสงบ ปราศจากบ้านเรือนผู้คน บนชายหาด มีต้นมะพร้าวปลูกขึ้นเป็นระยะ สามารถ ชมพระอาทิตย์ตกได้ สามารถมองเห็นเกาะหมาก เกาะรัง เกาะไม้ซี้เล็ก และเกาะกระดาดได้ การกางเต็นท์ พักแรม ควรได้รับอนุญาต จากผู้ดูแลสถานที่เสียก่อน


คลองตาติ้น

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : มีชายหาดยาวประมาณ 500 เมตร

จุดเด่น : เป็นหาดทรายขาว น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ สามารถมองเห็นเกาะไม้ซี้เล็ก และชมพระอาทิตย์ตก ได้สวยงามแห่งหนึ่ง บนเกาะกูด เป็นที่ตั้งของ โรงแรมเกาะกูด ทรายขาวรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือจะเดินทางด้วย Speed Boat ใช้เวลาเพียง หนึ่งชั่วโมงเศษๆ


คลองยายกี๋

อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : มีชายหาดยาวประมาณ 300 เมตร

จุดเด่น : มีชายหาดขาว ยาวสามารถลงเล่นน้ำได้ อยู่ตรงข้ามกับเกาะแรด ภายในลำคลองยายกี๋ มาเส้นทางเดินทางเข้าสู่น้ำตกคลองยายกี๋ คล้ายกับน้ำตกคลองเจ้า แต่ความสวยงามน้อยกว่า น้ำตกคลองเจ้า สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ การกางเต็นท์ และแค้มปิ้ง ควรได้รับอนุญาต จากผู้ดูแลชายหาดเสียก่อน

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง หรือจะเดินทางด้วย Speed Boat ใช้เวลาเพียง หนึ่งชั่วโมงเศษๆ


บ้านคลองมาด

หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกูด ทางด้านทิศตะวันตก ของเกาะกูด อยู่ใกล้กับคลองหินดำ เยื้องเกาะแรด

ลักษณะของหาด : เป็นแหล่งชุมชน ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะกูด มีชายหาด บ้างเล็กน้อย แต่ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำทะเล

จุดเด่น : เป็นแหล่งชุมชน ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดบนเกาะกูด ดังนั้น จึงหนาแน่นไปด้วยบ้านเรือน ผู้คน ที่ประกอบอาชีพหลัก ทางด้านการประมง โดยเฉพาะการวางลอบหมึก เป็นแหล่งที่จำหน่ายสินค้า ของฝากจากทะเล มีเส้นทางรถยนต์ สามารถเดินทางไปยังที่ว่าการ กิ่งอำเภอเกาะกูด ครั้งหนึ่ง เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา บ้านคลองมาด เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำบางฉาก ของภาพยนต์เรื่องไฟรักอสูร บ้านคลองมาด มีเรือยนต์รับจ้าง เช่าเหมาลำ ของชาวประมง เดินทางไปดำน้ำชมปะการัง และฝูงปลาทะเล นานาชนิด ที่เกาะแรด และเกาะไม้ซี้ ส่วนราคาค่าเช่าเหมาลำ แล้วแต่จะตกลงกันเอง

การเดินทาง : จากท่าเรือด่านเก่า หรือ อ่าวช่อ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางด้วย Speed Boat จะใช้เวลาในการเดินทาง ชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น


แหลมหินดำ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกูด ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับหาดตะเภา

ลักษณะของหาด : ไม่มีชายหาดเพราะเป็นแหล่งชุมชน บนเกาะกูด

จุดเด่น : เป็นทำเลที่ตั้ง ของชุมชนบ้านเรือน ชาวประมง บนเกาะกูด มีวัดเก่าแก่ที่สุด คือ วัดราษฎร์บำรุง หรือ ชื่อเดิมว่าวัดคลองหินดำ เป็นวัดที่ชาวเกาะกูด เคารพและเลื่อมใสมากที่สุด ในบริเวณใกล้กับวัด มีโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่หก มีสถานีอนามัย รักษาผู้ติดเชื้อไข้มาเลเรีย เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเล ได้สวยงามแห่งหนึ่งบนเกาะกูด มีทางเดินเท้าและเส้นทางรถยนต์ ไปยังที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ อ่าวสลัด อ่าวคลองเจ้าได้

การเดินทาง : มีเรือเมล์จากคลองหินดำ กลับสู่ท่าเรือด่านเก่า (ใกล้ตัวเมืองตราด) ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 น. และจากท่าเรือด่านเก่า สู่คลองหินดำ ออกทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 น. ส่วนเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง อยู่ที่จำนวนผู้โดยสาร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 100 บาท


อ่าวตะเภา

หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกูด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับบ้านคลองหินดำ บ้านคลองมาด และอ่าวคลองเจ้า

ลักษณะของหาด : หาดทรายขาวยาวประมาณ 400 เมตร

จุดเด่น : หาดทรายขาวน้ำใส สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณโดยรอบของชายหาด อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนมะพร้าว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยว พักผ่อน และแค้มปิ้ง อยู่ห่างจากวัดคลองหินดำ หรือ วัดราษฎร์บำรุงไปเพียงเล็กน้อย อ่าวตะเภาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเล ได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด เป็นที่ตั้งของ เกาะกูดคาบาน่า จากอ่าวตะเภา มีเส้นทางรถยนต์ สามารถเดินทางไปยังที่ว่าการ กิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ด้วยระยะทางเพียงหนึ่งกิโลเมตร หรือจะเดินทางไปยังอ่าวสลัด ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก อีกด้านหนึ่ง ของเกาะกูด ระยะทางประมาณ 11 กม. หรืออาจจะเดินทางไปชมบ้านเรือน แหล่งชุมชน วิถีชีวิตของชาวประมง บนเกาะกูด ได้ที่บ้านคลองหินดำ และบ้านคลองมาด เดินทางด้วยรถยนต์ มอเตอร์ไซต์ หรือ จะเดินเท้าไปก็ไม่มีใครว่า ระยะทางเพียง 4-5 กม. เท่านั้น มีบริการเรือเช่าเหมาลำ ไปชมน้ำตกคลองเจ้า ที่สวยงามบนเกาะกูดก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อความสะดวกสบาย ในการเดินทางมายังอ่าวตะเภา ควรติดต่อไปที่เกาะกูดคาบาน่า จะได้รับความสะดวกสบาย ในเรื่องที่พัก และการเดินทาง มากกว่าที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. แต่ถ้าเดินทางมาด้วยเรือเร็ว จะใช้เวลาในการเดินทางเพียงชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น

อ่าวคลองเจ้า

ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลเกาะกูด ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด อยู่ใกล้กับอ่าวตะเภา

ลักษณะของหาด : เป็นชายหาดขาว ยาวประมาณ 600 เมตร

จุดเด่น : มีหาดทรายขาว สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณชายหาด อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ต้นมะพร้าว มีสะพานไม้ยาว 100 เมตร สามารถเดินข้ามมายังอ่าวตะเภา บ้านคลองมาด ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาล สถานีตำรวจ และอ่าวสลัดได้ ทางด้านใต้ของตัวเกาะ มีเส้นทางเดินทาง สามารถเดินเท้าไปยังหาดง่ามโข่ หาดทรายแดง หาดบังเบ้า หาดคลองหิน และอ่าวพร้าวได้ และจากหาดคลองเจ้า มีเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง 4.5 กม. เดินไปยังน้ำตกคลองเจ้า หรือสามารถ นั่งเรือหางยาว ประมาณ สิบนาที และเดินเท้าอีกประมาณ 1 กม. ก็จะถึงน้ำตกคลองเจ้า เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเล ได้สวยงามแห่งหนึ่งได้ บริเวณข้างหาดคลองเจ้า เป็นที่ตั้งของปีเตอร์แพน รีสอร์ท รีสอร์ทเปิดใหม่บนเกาะกูด ส่วนการเดินทาง มายังหาดคลองเจ้า หรือน้ำตกคลองเจ้าบนเกาะกูด เพื่อความสะดวกสบาย ในการเดินทาง ควรติดต่อไปที่ปีเตอร์แพน รีสอร์ท จะได้รับการบริการที่สะดวกสบาย ดีกว่าที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง มายังบ้านคลองหินดำ เสร็จแล้วเดินเท้า หรือนั่งมอเตอร์ไซต์ 6 กม. มายังหาดคลองเจ้า แต่ถ้านั่งเรือเร็วมา ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษๆ แต่จะสู้ค่าเรือเร็วไหวหรือเปล่าเท่านั้น ถ้านั่งเรือประมงมา ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง


อ่าวง่ามโข่

อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : เป็นหาดที่มีความยาวมาก ทรายขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว

จุดเด่น : เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย มีถนนตัดผ่าน แม้จะใช้ได้แต่รถมอเตอร์ หรือจักรยาน ก็ไม่เป็นไร มีชุมชนไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่ไม่แออัด บ้านเรือนกระจายกันอยู่ เพราะเป็นหาดที่ยาวมาก สมัยก่อน หาดนี้เรียกกันว่าหาดงามโข คิดดูละกันจะงามขนาดไหน แต่เดี๋ยวนี้ออกสำเนียงตราดเลยเป็นง่ามโข่ ที่นี่มีรีสอร์ท 1 แห่งชื่อ เอสบีช ง่ามโข่ นักท่องเที่ยวที่ประสงค์กางเต็นท์ก็ทำได้ เป็นหาดที่ชมพระอาทิตย์ตก ได้สวยงามมาก ทว่าเนื่องจากยังเป็นหาดธรรมชาติ และชุมชนนี้เลี้ยงกระบือ (ควาย) ทำให้มีตัวริ้น ร่าน เยอะ ในเวลาพลบค่ำ นักท่องเที่ยว ควรเตรียมยาทาป้องกันให้ดี หรือก่อกองไฟ

การเดินทาง : ถ้าอยู่บนเกาะกูดอยู่แล้ว คุณสามารถมาที่นี่ได้เลยทางรถจะเร็ว ส่วนคุณที่อยากเดินทาง มาพักที่นี่ ก็ทำได้โดยมาจากท่าเรือด่านเก่า ตราด ให้ส่งมาที่อ่าวง่ามโข่เลย (เรือเหมา) หรือจะใช้บริการของ รีสอร์ทที่นี่ ก็ได้ เป็นแพคเกจทัวร์


หาดบางเบ้า

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.เกาะกูด ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด ใกล้กับอ่าวง่ามโข่

ลักษณะของหาด : เป็นหาดทรายขาวยาวประมาณ 800 เมตร

จุดเด่น : หาดทรายขาว ยาวเป็นรูปโค้ง จนเกือบจะเป็นวงกลม เหมาะแก่การเล่นน้ำ บริเวณชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสวนมะพร้าว ด้านหลังของชายหาด มีคลองเล็กๆ มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี หาดบางเบ้า ใช้เป็นที่หลบลมของชาวประมง ในช่วงฤดูมรสุม จึงมีร้านขายของชำ และร้านอาหารเล็กๆ อยู่หนึ่งร้าน ทั้งยังทำเป็นที่พักแบบ Home Stay สำหรับนักท่องเที่ยว ประเภทแบกเป้ ขาจร ค่ำไหนนอนนั่น ไว้บริการอีกด้วย ส่วนที่ชายหาด มีบริเวณสำหรับกางเต็นท์ ควรขออนุญาต จากชาวบ้าน ผู้ดูแลหาดเสียก่อน เป็นดีที่สุด หาดบางเบ้า เป็นหาดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเล ได้สวยงามที่สุด หาดหนึ่งบนเกาะกูด สำหรับข้อควรระวัง ในการแค้มปิ้ง ก็คือ ตัวริ้นและร่าน ที่มีอยู่อย่างชุกชุม บริเวณหาดบางเบ้า ควรเตรียมยาทาป้องกันมาให้พร้อมโดยเฉพาะ พวกขี้เมาที่ชอบนอนไม่เลือกที่ ถ้าไม่อยากตัวลายคล้ายตุ๊กแก ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านด่านเก่า โดยสารเรือประมง ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม. มาขึ้นฝั่งที่บ้านคลองหินดำ เสร็จแล้วจะเดินเท้า หรือ จ้างรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ระยะทางประมาณ 10-12 กม. ผ่านอ่าวตะเภา อ่าวคลองเจ้า อ่าวง่ามโข่ มาจนถึงอ่าวบางเบ้า ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนมีกะตังค์สักหน่อย อาจจะเช่าเหมาเรือเร็ว จากฝั่งมาส่งที่หาดบางเบ้าโดยตรงเลยก็ได้ ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษๆ เท่านั้น แต่ไม่ทราบว่าจะสู้ราคา ค่าเรือเร็วไหวหรือเปล่าก็เท่านั้นเอง แต่ถ้านั่งเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. ลงเรือที่ท่าเรือคลองใหญ่


หาดคลองหิน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะกูด ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด ตั้งอยู่ใกล้กับแหลมคลองหิน และอ่าวพร้าว

ลักษณะของหาด : เป็นชายหาดขาว ยาวประมาณ 300 เมตร ลงเล่นน้ำได้

จุดเด่น : หาดทรายยาวประมาณ 300 เมตร น้ำใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณชายหาดอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสวนมะพร้าว เป็นที่ตั้งของคลองหินฮัท ซึ่งด้านหลังของรีสอร์ท เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน ฯลฯ ที่บริเวณแหลมคลองหิน มีจุดดำน้ำชมปะการัง ที่สวยงามแห่งหนึ่ง ด้านเหนือของหาดคลองหินขึ้นไป มีเส้นทางเดินเท้า และรถจักรยานยนต์ ไปยังหาดบังเบ้า และหาดคลองเจ้า หาดตะเภา และต่อด้วยเส้นทางรถยนต์ สู่ที่ว่าการกิ่งอำเภอเกาะกูด โรงพยาบาล และสถานีตำรวจต่อไป จนถึงอ่าวสลัด ส่วนเส้นทางเดินเท้า อีกเส้นทางหนึ่ง ทางทิศใต้ของหาดคลองหิน สามารถเดินเท้าเรียบบริเวณชายหาด ข้ามเนินเขาแหลมอ่าวพร้าว ไปยังอ่าวพร้าวได้ ระยะทาง 1.5 กม. และ 4.5 กม. เดินเท้าไปยังอ่าวใหญ่ ได้โดยสะดวก หาดคลองหิน เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเลได้งดงาม ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด การเดินทางจากฝั่ง มายังหาดคลองหิน เพื่อความสะดวก ควรติดต่อไปที่คลองหินฮัท จะได้รับความสะดวก มากกว่าที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง

การเดินทาง : จากท่าเรืออำเภอคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ผ่านแหลมเทียน อ่าวพร้าว ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินทางด้วยเรือเร็ว จากท่าเรือด่านเก่า ใช้เวลา 1.5 ชม. หรือเดินทางจากท่าเรือคลองใหญ่ ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1 ชม เท่านั้น


อ่าวกระทึง

อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะกูด ทางใต้สุด ใกล้กับแหลมเทียน

ลักษณะของหาด : ไม่มีชายหาด ด้านหลังเป็นหน้าผาหินสูงชันมาก

จุดเด่น : เป็นอ่าวเล็กๆ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะกูด ใกล้กับแหลมเทียน เป็นที่หลบลมมรสุม ของชาวประมง มีแหล่งน้ำจืดขนาดเล็ก สำหรับเรือประมง มีบ้านเรือนของชาวประมงเล็กๆ อยู่เพียง 4-5 หลังคาเรือน เป็นบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้าน แห่งอ่าวใหญ่ ลุงสาคร ทศดารา อาศัยอยู่กับภรรยา ไม่มีชายหาด ด้านหลังอ่าว เป็นหน้าผาสูงชันมาก ไม่มีทางรถยนต์ ทางเดินเท้าไปยังสถานที่ต่างๆ ใช้เรือเป็นพาหนะเดินทาง ไปยังที่ต่างๆ ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

หาดอ่าวพร้าว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.เกาะกูด ทางด้านทิศตะวันตก อยู่ใกล้กับแหลมเทียน ซึ่งเป็นอ่าวสุดท้ายใต้สุดของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : เป็นชายหาดขาว โค้งเว้า ยาวประมาณ 800 เมตร

จุดเด่น : ชายหาดบริเวณอ่าวพร้าว มีน้ำทะเล ที่ใสสะอาด สามารถลงเล่นน้ำได้ ด้านบนของชายหาด อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสวนมะพร้าว บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับการแค้มปิ้งพักแรม ห่างไกลจากชุมชน มีบ้านพักของชาวสวน และชาวประมง ปลูกอยู่ริมคลองพร้าว ประมาณ 8-10 หลังคาเรือน มีสถานีอนามัย บ้านอ่าวพร้าว ตั้งอยู่ มีร้านขายของชำเล็กๆ อยู่หนึ่งร้าน

นักเดินทางขาจร ประเภทค่ำไหนนอนนั่น ชอบเดินทาง มาพักแรมกันที่อ่าวพร้าว เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกทะเล ได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกูด จากบริเวณชายหาด มีเส้นทางเดินเท้าแค่สิบกว่านาที ก็จะถึงวัดอ่าวพร้าว ภายในวัด มีศาลา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้น ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย และวิหารหลวงพ่อดำ ที่เคารพบูชา ของชาวเกาะกูด ภายในวัดอ่าวพร้าว มีบรรยากาศอันร่มรื่น ตามลำคลองพร้าว เข้ามาในวัดอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยป่าชายเลน และสัตว์น้ำนานาชนิด อาทิ เช่น ปลาใบขนุน ฯลฯ

ภายในวัดยังมี โรงเรียนอยู่แห่งหนึ่ง ชื่อโรงเรียนวัดอ่าวพร้าว สอนตั้งแต่ ป.1 - ป.6 มีเส้นทางเดินเท้าไปยังอ่าวใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ของเกาะกูด เส้นทางเดินเท้า ตัดผ่านสวนยางและเนินเขา ระยะทาง 4.5 กม. ใช้เวลาเดินเท้าราว 1.5 ชม. ก็จะถึงอ่าวใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งบนเกาะกูด ตอนขากลับ ให้ระมัดระวังเรื่องเวลา ในการเดินกลับมายังอ่าวพร้าว ให้ทันก่อนพระอาทิตย์จะตกทะเล เพราะเส้นทางสายนี้ ตกเวลาค่ำ การเดินเท้า ยากลำบากมาก ตลอดทาง จะชุกชุมไปด้วยสัตว์มีพิษ ชนิดต่างๆ เช่น งู ฯลฯ ส่วนข้อควรระวัง ในการมาพักแรมค้างคืน ที่อ่าวพร้าว ให้ระวังตัวริ้นและตัวร่าน สัตว์ตัวเล็กๆ แต่พิษสงเหลือรับประทาน ใครโดนกัดเข้าไปแล้ว จะเกากันมันหยด อย่าบอกใครเชียว โดยเฉพาะ ช่วงหัวค่ำ ทางที่ดี ควรเตรียมยาป้องกันแมลง ติดตัวมาด้วย อย่าต้องให้บอกว่าเป็นยี่ห้อใดดี เพราะไม่มีค่าโฆษณา นักท่องเที่ยวบางคน โดนกัดเข้าไปแล้ว แพ้ผดผื่นคัน ขึ้นเต็มตัว หมดสวยไปอีกหลายวัน ก่อนกางเต็นท์นอน ควรก่อกองไฟไล่ๆ ช่วยได้พอสมควร และก่อนกลับ ช่วยกันกำจัดเศษขยะ ที่นำมาด้วย อย่าทิ้งเรี่ยราด ให้ชาวบ้านแถวนั้น เขาสาบแช่งส่งท้าย ภายหลังคนอื่นเขาจะไปพักไม่ได้

การเดินทาง : จากท่าเรือคลองใหญ่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชม. ด้วยเรือประมง ผ่านแหลมเทียน ก็จะถึงอ่าวคลองพร้าว ถ้าเดินทางด้วยเรือเร็ว ใช้เวลาเพียง 1 ชม.เศษๆ ก็ถึง แต่จะสู้ราคาค่าเรือเร็วไหวหรือเปล่า เท่านั้น


แหลมเทียน

อยู่ตรงบริเวณใต้สุดของเกาะกูด

ลักษณะของหาด : ไม่มีชายหาด เป็นพื้นที่หวงห้ามของกองทัพเรือ

จุดเด่น : ลักษณะเป็นแหลมยื่นออกมา อยู่ทางทิศใต้สุดของเกาะกูด เป็นเขตหวงห้าม ของกองทัพเรือ ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่และภารกิจ เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด

การเดินทาง : สถานที่ราชการ ห้ามบุคคลภายนอกเข้า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากกองทัพเรือเท่านั้น


เกาะแรด

ด้านทิศตะวันตกของเกาะกูด อยู่ตรงข้ามกับคลองเจ๊กกี่

ลักษณะของเกาะ : เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในหมู่เกาะกูด มีพื้นที่เพียง 2.03 ตร.กม. อยู่ทางด้านทิศตะวันตก ของเกาะกูด สามารถเดินรอบเกาะได้ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะ เป็นสวนมะพร้าว มีโขดหินและเนินเขาบ้างเล็กน้อย

จุดเด่น : บนเกาะแรด มีชายหาดเล็กน้อย ยาวไม่กี่เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณโดยรอบ ของเกาะแรด มีแนวปะการัง สวยงามมาก มีช่องแคบห่างจากเกาะกูด เพียง 400 เมตร เวลาน้ำลง สามารถว่ายน้ำข้ามไปมาระหว่างเกาะแรด กับเกาะกูดได้ บนเกาะแรด มีกระชังเลี้ยงปลาทะเล ชนิดต่างๆ สามารถแวะขอเข้าไปชมได้ มีจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงาม

การเดินทาง : จากท่าเรือด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. แต่ถ้าเดินทางด้วยเรือเร็ว จะใช้เวลาเพียง 45 นาที เท่านั้น และถ้าเดินทางด้วยเรือยนต์ จากท่าเรือแหลมหินดำ ที่เกาะกูด จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที


เกาะไม้ซี้เล็ก

ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ใกล้ๆ กับอ่าวสลักอวน ของเกาะกูด

ลักษณะของเกาะ : เป็นเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง ในหมู่เกาะกูด มีพื้นที่ประมาณ 16 ตร.กม. อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะกูด พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนมะพร้าว

จุดเด่น : บนเกาะไม้ซี้ ทางด้านทิศตะวันตก มีชายหาด สามารถลงเล่นน้ำได้ โดยเฉพาะรอบเกาะ มีแนวปะการังใต้น้ำ สวยงามมาก บริเวณด้านทิศตะวันออกของเกาะ ที่อยู่ใกล้กับเกาะกูด มีฟาร์มเลี้ยงหอยมุก ของบริษัท มุกไทย จำกัด ตั้งอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟาร์มเลี้ยงหอยมุกได้ แต่ต้องขออนุญาต ผู้ดูแลฟาร์มหอยมุกเสียก่อน มีจุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามมาก

การเดินทาง : จากท่าเรือบ้านด่านเก่า เดินทางด้วยเรือประมง ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. แต่ถ้าเดินทางด้วยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 50 นาที เท่านั้น ถ้าเดินทาง จากท่าเรือแหลมหินดำ ที่เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

:: โรงแรม เกาะช้าง ที่พัก เกาะช้าง ::


** ช่วงเทศกาล งานประเพณี วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ห้องพักตามโรงแรม รีสอร์ทสวยๆ
บางแห่งมักจะเต็มเร็ว ... เพื่อความมั่นใจ กรุณาวางแผนจองห้องพักล่วงหน้าแต่เนิ่นๆครับ ** [ วิธีการจองที่พัก ]โรงแรม เกาะช้าง ที่พัก เกาะช้าง

ดุสิต พริ้นเซส รีสอร์ท เกาะช้าง (Dusit Princess Resort) อ่าวใบลาน เกาะช้าง
นิสา คาบาน่า (Nisa Cabana) เกาะช้าง
เดอะ เดวา เกาะช้าง รีสอร์ท (The Dewa Koh Chang) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
เกาะช้าง รีโซเทล (Koh Chang Resortel) เกาะช้าง
เกาะช้าง แกรนด์ ลากูนา (Koh Chang Grand Lagoona) อ่าวบางเบ้า, เกาะช้าง
Remark Pu-Zi Hut & Restaurant อ่าวบางเบ้า, เกาะช้าง
เนวาน่า รีสอร์ท เกาะช้าง (Nirvana Resort Koh Chang) อ่าวบางเบ้า, เกาะช้าง
เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Chang Resort & Spa) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
ช้าง ปาร์ค รีสอร์ท (Chang Park Resort) หาดไก่แบ้, เกาะช้าง
ซีวิว รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sea View Resort & Spa) หาดไก่แบ้, เกาะช้าง
เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท หาดไก่แบ้, เกาะช้าง
กจาปุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (Gajapuri Resort & Spa) หาดไก่แบ้, เกาะช้าง
คลองพร้าว รีสอร์ท (Klong Prao Resort) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
V.J. Hotel & Health Spa หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
รามายานะ เกาะช้าง รีสอร์ท (Ramayana Koh Chang Resort & Spa) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (AANA Resort & Spa) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท (Koh Chang Paradise Resort & Spa) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
บาราลี บีช รีสอร์ท (Barali Beach Resort) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ รีสอร์ท (Amari Emerald Cove Resort) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะช้าง (Panviman Resort Koh Chang) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
เกาะช้าง แกรนด์ ออร์คิด รีสอร์ท (Koh Chang Grand Orchid Resort) อ่าวคลองสน, เกาะช้าง
อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Aiyapura Resort & Spa Koh Chang) อ่าวคลองสน, เกาะช้าง
โคโคนัท บีช รีสอร์ท (Coconut Beach Resort) หาดคลองพร้าว, เกาะช้าง
ภูมิยามะ บีช รีสอร์ท (Bhumiyama Beach Resort) Koh Chang, Tha Nam Beach
Top-Resort & Hotel Koh Chang หาดทรายขาว, เกาะช้าง
รีมาร์ค คอตเทจ รีสอร์ท (Remark Cottage Resort & Restaurant) หาดทรายขาว, เกาะช้าง
เกาะช้าง คชา รีสอร์ท (Koh Chang Kacha Resort and Spa) หาดทรายขาว, เกาะช้าง
ช้างบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (Chang Buri Resort & Spa) หาดทรายขาว, เกาะช้าง
เค ซี แกรนด์ รีสอร์ท (KC Grande Resort) หาดทรายขาว, เกาะช้าง
โรงแรม บ้านปู เกาะช้าง (Banpu Koh Chang Hotel) หาดทรายขาว, เกาะช้าง
บ้านปู รีสอร์ท แอนด์ สปา (Banpu Resort & Spa) Trat, Koh Pu Peninsula


จังหวัดตราด :: เทศกาล งานประเพณี

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
วันที่ 17-21 หรือ วันที่ 23 มกราคม บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ฝั่งอำเภอแหลมงอบ ร่วมกันจัดโดยกองทัพเรือ จังหวัดตราด และอำเภอแหลมงอบ เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ในงานมีริ้วขบวนของส่วนราชการ การทำบุญอุทิศส่วนกุศล และลอยมาลายสักการะดวงวิญญาณทหารเรือที่เสียชีวิตในครั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือ และส่วนราชการต่างๆ มีมหรสพสมโภชน์ตลอดงาน

งานวันตราดรำลึก
เป็นงานประเพณีที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินวิเทโศ บายทางการเมือง ระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449

ในงานนี้จะมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการทางประวัติศาสตร์เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกหลายรูปแบบ

งานวันระกำหวานและวันผลไม้จังหวัดตราด
จัดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ในงานมีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประกวดผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะระกำหวาน และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน

จังหวัดตราด :: ของฝาก ของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมือง

พลอยแดง
ตราดเป็นแหล่งของพลอยแดงน้ำงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในนาม “ทับทิมสยาม”

ระกำหวาน
มีผลไม้หลากหลายชนิด แต่ผลไม้ที่มีชื่อที่สุดของตราด คือ “ระกำหวาน” ระกำหวานของตราด เป็นระกำที่มีรสชาติหวานหอมเมื่อแก่จัด เป็นที่นิยมมาก

งอบน้ำเชี่ยว
เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวชุมชนน้ำเชี่ยวสืบทอดกันมานาน มีแหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ชุมชนน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ

สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
มีลักษณะพิเศษ คือ มีอานหรือขวัญบนแผ่นหลัง มีความฉลาด และซื่อสัตย์

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
พวกของทะเลแห้งทั้งหลาย ได้แก่ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง หาซื้อได้ตามตลาดในตัวเมือง หรือบริเวณแหลมงอบ


ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (รหัสทางไกล 039)

ร้านเจ๊น้อย
123/1หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ โทร. 597130, 597030, 01-942-2963

ร้านพรพิมล
24/4 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ โทร. 597111, 597050, 538250-3

แสงเจริญการพลอย
42-46 ซอยสุขุมวิท อำเภอเมือง โทร. 511380

ร้านศรีสุรางค์
99/2 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ โทร. 597194

ร้านอำพรรัตน์
127/1 หมู่ 1 อำเภอแหลมงอบ

:: สารบัญเว็บไซท์ ::

:: ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตราด ::

สารบัญเว็บไซท์ > ท่องเที่ยว > ข้อมูล และสถานที่ท่องเที่ยว > ภาคตะวันออก > ตราด

ผลการค้นหา : [ แนะนำเว็บไซท์ได้ที่นี่ ]


จังหวัดตราด
แนะนำข้อมูลทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โรงแรม จังหวัดตราด เกาะช้าง แผนที่ การเดินทาง ร้านอาหาร เทศกาล งานประเพณี ของฝาก ประวัติความเป็นมา คำขวัญประจำจังหวัด
http://www.relaxzy.com/province/trad/

จังหวัดตราด
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตราด ประวัติจังหวัดตราด การเดินทาง สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ งานประจำปี
http://www.trat.go.th

จังหวัดตราด
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดตราด คำขวัญ ตราประจำจังหวัด ประวัติ อาณาเขต แผนที่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
http://travel.sanook.com/east/trad/

จังหวัดตราด
ข้อมูลจังหวัดตราด ประวัติความเป็นมา คำขวัญประจำจังหวัด อาณาเขต แนะนำแหล่งท่องเที่ยว แผนที่ การเดินทาง
http://www.geocities.com/fontour057

จังหวัดตราด
ข้อมูลของจังหวัดตราด ประวัติความเป็นมา เทศกาลงานประเพณี อาหารพื้นเมือง แผนที่จังหวัด แหล่งท่องเที่ยว
http://tourtrat.atspace.com

จังหวัดตราด
แหล่งรวมข้อมูลหลากหลาย เช่น ท่องเที่ยว ดูหนังฟังเพลงออนไลน์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ จังหวัดตราด
http://www.webtrat.com

เกาะช้าง นิวทราเวล
เที่ยวเกาะช้าง กับทัวร์มืออาชีพและคนพื้นที่ มีบริการต่างๆมากมายไว้บริการท่าน เช่น นำเที่ยวหมู่คณะ, ไกด์บริการ จัดแพ็คเก็จทัวร์แบบครบวงจร
http://www.kohchangnewtravel.com

สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง
สยามเบย์รีสอร์ท เกาะช้าง ทะเลใส หาดทรายขาว ในบรรยากาศส่วนตัว
http://www.siambayresort.com

สยามบีช เกาะ กูด
Siam Beach Koh Kood Resort สยามบีช เกาะกูด หาดทรายที่สวยงามน้ำใส วิวสวย เป็นที่พักผ่อน ดูปะการัง ดำน้ำ
http://www.siambeachkohkood.net

โรงแรมเกาะช้างรีโซเทล
โรงแรมเกาะช้างรีโซเทล มีห้องประชุมสัมนา จุผู้เข้าสัมนาได้ไม่ต่ำกว่า 150 ท่าน รวมถึง รับจัดกิจกรรมท่องเที่ยวบนเกาะ จัดแพ็คเก็จ มอเตอร์ไซค์เช่า
http://www.kct-resortel.th.gs

Koh Chang Grand Orchid Resort & Spa Klong Son
Aana Resort & Spa Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Aiyapura Resort & Spa Koh Chang Klong Son
Alina Grande Hotel Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Alina Resort Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Amari Emerald Cove Resort Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Bang Bao Seahut Koh Chang อ่าวบางเบ้า
Banpu Koh Chang Resort หาดทรายขาว เกาะช้าง
Barali Beach Resort Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Bhumiyama Beach Resort Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Boutique Resort & Health Spa Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Chaichet Bungalow Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Chang Buri Resort & Spa Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Chang Park Resort & Spa หาดไก่แบ้ เกาะช้าง
Coconut Beach Resort Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Cookie Hotel Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Keereeta Resort Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Klong Prao Resort Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Koh Chang Cliff Beach Resort หาดไก่แบ้ เกาะช้าง
Koh Chang Grand Lagoona อ่าวบางเบ้า
Koh Chang Kacha Resort & Spa หาดทรายขาว เกาะช้าง
Koh Chang Paradise Resort หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Koh Chang Privilege Resort หาดทรายขาว เกาะช้าง
Koh Chang Resort & Spa Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Koh Chang Tropicana Resort & Spa หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Mac Resort Hotel Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Magic Resort Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Nirvana Resort Koh Chang อ่าวบางเบ้า
Panviman Koh Chang Resort หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Plaloma Cliff Resort Koh Chang White Sand Beach
Ramayana Koh Chang Resort หาดคลองพร้าว เกาะช้าง
Remark Cottage Resort & Restaurant Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Remark Pu-Zi Hut Koh Chang อ่าวบางเบ้า
Salakphet Seafood & Resort Koh Chang หาดทรายขาว เกาะช้าง
Sea View Resort & Spa Koh Chang หาดไก่แบ้ เกาะช้าง
The Dewa Resort & Spa Koh Chang หาดคลองพร้าว เกาะช้าง:: อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::
กรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด แจ้งว่า ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ประจำอำเภอเขาสมิง ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2538 มีมติเห็นสมควรกำหนดพื้นที่ป่าบริเวณป่าเขาชะอม เขาคลองปุก และเขามะปริง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-เขาไฟไหม้) อันเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อยู่ในท้องที่อำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติ เนื่องจากสภาพป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุม กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งที่ 55/2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 ให้นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ส่วนอุทยานแห่งชาติ ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นมีความเห็นว่า พื้นที่บริเวณป่าเขาชะอม เขาคลองปุก เขามะปริง เขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากำแพง สมควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 1746/2540 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2540 ให้นายประยูร พงศ์พันธ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ไปทำหน้าที่หัวหน้าควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด และต่อมาคณะทำงานเพื่อพิจารณาก่อนนำเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีความเห็นให้สำรวจพื้นที่บริเวณป่าบริเวณเขาปอใหม่ เขาบึงพะวาดำ เขาเอ็ด เขาคลองวังโพธิ์ เขาคลองปูน เพิ่มเติม และต่อมานายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ได้นำเสนอรายละเอียดการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพื้นที่ที่จะจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่-เขาไฟไหม้) เนื้อที่ประมาณ 123,700 ไร่ หรือ 197.92 ตารางกิโลเมตร ในท้องที่ตำบลหนองบอน ตำบลช้างทูน ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีย์ และตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2543 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว และได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

ปัจจุบันคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแล้ว และอยู่ในขั้นตอนจัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไข รายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อไป


:: ลักษณะภูมิประเทศ ::
พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนไม่มากนักของเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วย เขาแก้ว เขาตาบาด เขาตาโชติ และเขากำแพง ส่วนยอดเขาเป็นแนวแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100-836 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาบาด ซึ่งมีความสูงถึง 836 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ก่อให้เกิดสายน้ำหลายสาย เช่น คลองลึก คลองแอ่งปุก คลองแก้ว คลองตาบาด คลองหินเพลิง คลองลือ คลองกะใจ คลองมะละกอ ฯลฯ สายน้ำแต่ละสายจะไหลลงสู่คลองสะตอแล้วออกสู่ทะเล


:: ลักษณะภูมิอากาศ ::
พื้นที่บริเวณแถบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ประกอบกับพื้นที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ฝนตกชุกตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นฤดูกาลได้ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม


:: พรรณไม้และสัตว์ป่า ::
สภาพสังคมพืชโดยทั่วไปของพื้นที่ เป็นสังคมพืชประเภทป่าดงดิบชื้นที่มีความชุ่มชื้นสูง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร สภาพป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าที่รกทึบ ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ตั้งแต่ไม้พื้นล่างที่มีขนาดเล็กจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความสูงตั้งแต่ 25-60 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยาง พนอง กระบาก ตะเคียน สำรอง ชุมแพรก ตาเสือ ตะแบก ฯลฯ ส่วนไม้พุ่มและพืชพื้นล่างที่พบเห็นมาก เช่น พืชตระกูลขิงข่า หวาย ระกำ หมากชนิดต่างๆ ไผ่ เต่าร้าง ชก ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบ “เหลืองจันท์ ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีสวยงาม ค่อนข้างหายาก สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบริเวณอุทยานแห่งชาติ

เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากตามธรรมชาติ จึงทำให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่างๆ และในพื้นที่แห่งนี้จะพบทากอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้รู้ว่ามีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจเท่าที่พบและได้สอบถามจากราษฎร ในพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ กวาง เสือ เก้ง หมูป่า หมี กระจง ชะนี ลิง ค่าง กระรอก ชะมด อีเห็น ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ไก่ป่า กางเขนดง นกขุนทอง เหยี่ยว ปรอด กระราง นกเงือก นกโพระดก งูชนิดต่างๆ กิ้งก่ายักษ์หรือลั้ง ตุ๊กแกป่าตะวันออก ตุ๊กแกบิน กิ้งก่าบิน ตะกวด เต่า กบภูเขา เขียด คางคก ปาด และปูหิน ฯลฯ นอกจากนี้บริเวณลำธารและคลองต่างๆ ยังพบ ปลาพลวงหิน ปลาแขยงหิน ปลาสร้อยขาว ปลาเขยา ปลากั้ง ปลาหมู ฯลฯ


:: ที่ตั้งและการเดินทาง ::
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
ต.บ่อพลอย อ. บ่อไร่ จ. ตราด 23140
โทรศัพท์ : 0 3952 2039 โทรสาร : 0 3952 2039

รถยนต์
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ จากจังหวัดตราดตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ไปทางอำเภอขลุง ประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงอำเภอเขาสมิง เลี้ยวขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3159 ประมาณ27 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3157 ถึงกองร้อย ตชด. ที่ 116 และเลี้ยวขวาตามเส้นทางอีก ประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว


:: แหล่งท่องเที่ยว :: ด้านธรรมชาติที่สวยงาม ::
น้ำตกคลองแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 7 ชั้น สวยงามและบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ ลำธารน้ำใสเย็น จนสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่เบื้องล่างได้ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักนิยมธรรมชาติ ชั้นที่มีความสูงใหญ่คือชั้นที่ 4 ซึ่งสายน้ำจะไหลทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 25 เมตร จากน้ำตกชั้นที่ 4 มีทางเดินขึ้นสู่ลานหินขนาดใหญ่ เรียกว่า “ลานหินเท” เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวอำเภอบ่อไร่ได้ชัดเจน


น้ำตกลานหินดาษ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นที่น่าพักผ่อนหย่อนใจและน่าชมอีกแห่งหนึ่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติที่ชอบพักแรมกางเต็นท์ มีห้องน้ำห้องสุขาไว้รองรับนักท่องเที่ยว


น้ำตกคลองไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 20 เมตร มีน้ำใสไหลตลอดปี มีความงดงามตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ เดินป่าเพื่อหาความท้าทาย และความรื่นรมย์ สภาพป่าที่เป็นป่าดิบชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้เห็นร่องรอยการทำเหมืองพลอยตามทางเดินไปสู่น้ำตกคลองไทย


น้ำตกหินขีด เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ทีมีความสนใจไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าทั้งด้านพรรณไม้ สัตว์ป่า จะเห็นได้จากในช่วงฤดูฝน ความหลากหลายของพรรณไม้นานาชนิดและมีทากเป็นจำนวนมาก ระยะทางไม่ไกลนัก มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว


น้ำตกสีระมัน ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก มีการสไลด์ตัวลงมายาวประมาณ 100 เมตร


น้ำตกหมื่นตี ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นน้ำตกขนาดกลางที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่ง:: สิ่งอำนวยความสะดวก ::
ห้องสุขาชาย มีห้องสุขาชายไว้บริการ


ห้องสุขาหญิง มีห้องสุขาหญิงไว้บริการ


สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์ อุทยานแห่งชาติ ยังไม่ที่พัก-บริการไว้บริการนักท่องเที่ยว มีแต่สถานที่กางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นอุทยานแห่งชาติจัดตั้งใหม่ หากสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ ท่านต้องจัดเตรียมเต็นท์และอาหารไปเอง รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่กางเต็นท์ ขอให้ติดต่อสอบถามกับอุทยานแห่งชาติโดยตรง


เกาะหมาก จังหวัดตราด

ข้อมูลทั่วไป

หมู่เกาะหมาก ประกอบไปด้วย 9 เกาะคือ เกาะหมาก เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะผี เกาะขาม เกาะกระดาษ เกาะนก เกาะนอก เกาะใน

ขนาดเนื้อที่ทั้งเกาะหมาก ประมาณ 9,000 ไร่ (13 ตารางกิโลเมตร) ระยะทางรอบเกาะ 27 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบ ด้านตะวันตก และด้านใต้ เป็นหาดทรายขาวสะอาด พื้นที่ส่วนใหญ่ ปลูกมะพร้าวและยางพารา


การเดินทาง

เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดตราดแล้ว สามารถเดินทาง สู่เกาะหมากได้ โดยนั่งรถสองแถว จากตัวเมืองตราด ไปท่าเรือแหลมงอบ ค่าโดยสารคนละ 15 บาท แล้วต่อเรือ จากท่าแหลมงอบไปเกาะหมาก

เรือโดยสาร หรือเรือเมล์ ที่วิ่งไปเกาะหมาก จะมีเพียง วันละเที่ยวเดียว เท่านั้น คือ เที่ยวเวลา 15.00 น. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง แล้วแต่คลื่นลม ค่าโดยสารคนละ 170 บาท จะถึงเกาะหมาก เวลาประมาณ 18.00 น. ก็ใกล้ค่ำพอดี ขึ้นเรือที่ ท่าเรืออ่าวนิด จะมีรถจากรีสอร์ทต่างๆ มาคอยรับ สินค้าที่ซื้อจากฝั่ง รวมถึง รอรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะไปพักด้วย


สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักบนเกาะหมาก

จุดเด่นที่น่าสนใจ

อ่าวนิด
อ่าวนิด เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างเกาะหมาก กับเกาะอื่นๆ และฝั่งแหลมงอบ เพราะเป็นท่าเรือประจำเกาะ จากอ่าวนิด สามารถเดินทาง เชื่อมต่อไปได้ทั้งเกาะ ที่นี่เป็นทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น มีรีสอร์ทให้บริการ เรือเมล์จากแหลมงอบ ซึ่งออกจากแหลมงอบ 15.00 น. จะมาถึงอ่าวนิด ประมาณ 18.00 น. จากนั้นจะมีรถจากรีสอร์ทต่างๆ มาคอยรับนักท่องเที่ยว สามารถเลือกตามอัธยาศัย โดยเขาจะแจ้ง ราคาให้ทราบก่อน นักท่องเที่ยวอาจจะ เลือกสุ่มไปพักที่หนึ่งก่อน รุ่งขึ้น ถ้าอยากเปลี่ยนก็สามารถเดินหาที่พักใหม่ เลือกทำเลได้

อ่าวไผ่-แหลมสน
อ่าวไผ่ เป็นหาดทรายสีแดง เป็นแนวยาว สลับไปกับหินทางแหลมกระดุน หาดเป็นหินดินแดง ไม่เหมาะเล่นน้ำ แต่เหมาะไปเดินเล่น ชมวิวทิวทัศน์ จากหาดนี้ คุณสามารถมองเห็นเกาะกูด ได้เต็มๆ เกาะเลย และหากเดินลัดเลาะ หาดไปเรื่อยๆ ก็จะอ้อมเกาะมาที่แหลมสนได้ จากแหลมสน มองเห็นเกาะกระดาดได้ หาดที่อยู่ถัดไป คือ อ่าวตั๋น อ่าวตาโล่ง ตั้งแต่อ่าวไผ่ ไล่มาแหลมสน อ่าวตั๋น และอ่าวตาโล่ง ไม่มีรีสอร์ทที่พักครับ และหากไม่อยากเดินเลาะหาด ก็มีเส้นทางรถให้ใช้ได้

อ่าวแหลมสวนใหญ่
หรือเรียกกันชื่อว่า อ่าวเกาะหมากรีสอร์ท เพราะเป็นที่ตั้งของ เกาะหมากรีสอร์ท ที่ตั้งมานานปี จนเรียกชื่อติดปาก อ่าวนี้จัดว่าเป็นหาดที่ยาวมาก และสวยงามที่สุดบนเกาะ ชายหาดลาดเอียง ขาวสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ ความปลอดภัยสูง และยังสามารถชมพระอาทิตย์ตก ได้อย่างสวยงามอีกด้วย ที่พิเศษก็คือ อ่าวนี้ อยู่ใกล้เกาะขามมาก สามารถข้าไปเที่ยวได้ โดยใช้เรือของเกาะหมากรีสอร์ท

นอกจากจะมองเห็นเกาะขามแล้ว ยังสามารถมองเห็นเกาะผี ได้ด้วย ซึ่งจะเป็นเกาะเล็กๆ ทางด้านซ้าย สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีงบน้อย หรืองบปานกลาง หาดนี้มีรีสอร์ทชื่อ แฟนตาเซีย ที่อยู่ติดกับเกาะหมากรีสอร์ท ราคาห้องพัก (กระต๊อบ) ราคาคืนละ 100 บาท พักได้ 2 คน ก็เพียงคนละ 50 บาทเท่านั้นเอง


อ่าวขาว
อ่าวขาว เป็นอีกหาดหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นชายหาดที่ยาว มีรีสอร์ท ที่พักอยู่ตลอดแนว บรรยากาศสงบดี ชายหาดเล่นน้ำได้ดี ปลอดภัย จากอ่าวขาว ซึ่งชมพระอาทิตย์ตกได้เช่นเดียวกัน และยังสามารถข้ามไปเที่ยว ที่เกาะระยั้งนอก และระยั้งในได้ด้วย จากอ่าวขาวนี้ สามารถไปเที่ยวได้รอบเกาะหมาก เพราะมีถนนเชื่อมถึงกันหมด

เกาะขาม
หากอยากเปลี่ยนไปพักที่เกาะขาม ที่อยู่ใกล้ๆ กับอ่าวสวนใหญ่ คุณก็สามารถทำได้ ข้ามเรือไปเพียง 5 นาที มีรีสอร์ท 1 แห่ง ชื่อเกาะขามรีสอร์ท จุดเด่นของเกาะขามก็คือ มีหาดทรายยาวหน้าเกาะ มีแหลมทราย ยื่นออกมานอกเกาะ เวลาน้ำลง จะแลเห็นเป็นสันสวยงามมาก และยังมีความมหัศจรรย์ ธรรมชาติ อีกอย่างหนึ่ง คือ หินภูเขาไฟสีดำ ไม่รู้ว่า มาอยู่บนหาดทราย หน้าเกาะขามได้อย่างไร ในขณะที่เกาะอื่นไม่มี

เกาะระยั้งใน - นอก
อยู่ใกล้กับอ่าวขาว แต่ระยั้งใน ไม่มีอะไร เป็นหินล้อมเกาะ ไม่มีหาดทราย ถัดไปคือ เกาะระยั้งนอก มีรีสอร์ทชื่อ สามมารีน รีสอร์ท ตั้งอยู่ชายหาด เล่นน้ำได้ มีปะการังรอบๆ เกาะ เวลาเราอยู่ที่อ่าวขาว ของเกาะหมาก ในตอนเย็น จะมองเห็นดวงอาทิตย์ ตกน้ำ ตรงเกาะระยั้งใน-นอก นี่แหละครับ

เกาะกระดาด
เกาะกระดาด มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ในด้านธรรมชาติ และยังมีประวัติศาสตร์ เกี่ยวเนื่องมานับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเกาะเดียว ที่มีการออกโฉนด ในทะเลตราด เกาะกระดาด เป็นเกาะที่เหมือนแผ่นกระดาด แบนราบ ไม่มีภูเขา หาดทรายรอบเกาะ สามารถเดินเล่นได้รอบเกาะ ใต้น้ำ มีกองหินที่ปลาอาศัยอยู่ เกาะกระดาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะหมาก ร.5 ท่านเคยเสด็จประพาส คราวพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช ดำเนินการออกโฉนด ที่ดินของเกาะนี้ ปัจจุบัน ถูกขายไปหลายทอด จนถึงมือเอกชน

จุดเด่นอีกอย่างคือ มีการเลี้ยงกวาง บนเกาะนี้ มีรีสอร์ท 1 แห่ง ชื่อเกาะกระดาด รีสอร์ท

นอกจากนั้น หมู่เกาะหมาก ยังมีเกาะบริวาร อื่นๆ อีก แต่ไม่มีจุดเด่นน่าเที่ยว ทั้งหมดจะเป็นหินล้อมเกาะ และเป็นเกาะเล็กๆ เช่น เกาะนก เกาะนอก เกาะใน เกาะผี

เกาะในหมู่เกาะหมาก ที่น่าเที่ยว จึงมี เกาะหมาก เกาะขาม เกาะกระดาด และเกาะระยั้งนอก

0 ความคิดเห็น: