วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

:: จังหวัดปัตตานี ::

:: ข้อมูลทั่วไป ::

" บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด "

ปัตตานี เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 2,052.356 ตารางกิโลเมตร และเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ ภูเขาทรายขาว ซึ่งอยู่ในเทือกเขาสันกะลาคีรี มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และแม่น้ำสายบุรี ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 อาศาฯ ฝนตกชุกในระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ฝนตกเฉลี่ย 1,750.9 มิลลิเมตร/ปี (เฉลี่ยในรอบ 30 ปี) ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน (เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม) ฤดูฝน (ธันวาคม-มกราคม) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพหลักคือการทำนา นอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อำเภอเมือง อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี ยังประกอบอาชีพประมง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมากมาย


ในอดีตจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ เคยมีฐานะเป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูในมาเลเซียปัจจุบัน ยังมีซากเมืองเก่า ของปัตตานีในยุคนั้น ปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ ติดชายฝั่งทะเล เป็นระยะทางยาวประมาณ 176 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และด้านประเพณีวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

อาณาเขตและการปกครอง :
ทิศเหนือ จดกับจังหวัดสงขลา
ทิศใต้ จดกับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก จดจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก จดกับอ่าวไทย

ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ กับ 4 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง กิ่งอำเภอไม้แก่น กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง กิ่งอำเภอกะพ้อ และกิ่งอำเภอแม่ลาน


ระยะทางจากจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง-อำเภอหนองจิก 8 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอยะหริ่ง 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอยะรัง 15 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโคกโพธิ์ 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอมายอ 29 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปะนาเระ 45 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอสายบุรี 50 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอทุ่งยางแดง 46 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอแม่ลาน 53 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอไม้แก่น 67 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอกะพ้อ 65 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดไปยังสถานีที่ใกล้เคียง
ปัตตานี-ยะลา ระยะทาง 35 กิโลเมตร
ปัตตานี-นราธิวาส ระยะทาง 92 กิโลเมตร
ปัตตานี-สงขลา ระยะทาง 99 กิโลเมตร

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 073)
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 จ.นราธิวาส
612-126 , 615-230

ศาลากลางจังหวัด
349-279

สำนักงานจังหวัดปัตตานี
349-002

ตรวจคนเข้าเมือง
349-320

ที่ว่าการอำเภอเมือง
349-121

ตำรวจท่องเที่ยว
1155

ตำรวจทางหลวง ส.ทล.5 กก.7 โคกโพธิ์
431-041

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
349-220

ไปรษณีย์จังหวัด
349-010

รพ.ปัตตานี
349-260 , 349-479

รพ.โคกโพธิ์
431-313

รพ.หนองจิก
349-866

รพ.ไม้แก่น
348-925

รพ.มายอ
349-303

รพ.ปะนาเระ
349-899

รพ.ทุ่งยางแดง
348-374

รพ.สายบุรี
411-002 , 411-184

รพ.ยะหริ่ง
349-940

0 ความคิดเห็น: